Uitnodiging voor het voorjaarsoverleg
van de Raad van Afgevaardigden.

Aan de afgevaardigden van de regio's, regio-coördinator, leden van de werkgroepen, leden van de kascommissie.

We nodigen u allen graag uit voor de bijeenkomst van de Raad van Afgevaardigden
op zaterdag 18 april 2009; aanvang om 10:00 uur.
Nico Blom zorgt ook nu weer voor koffie, thee, een glas melk, broodjes en krentebollen naar believen. U bent welkom op de locatie van de regio Gooi- en Eemland:

speeltuinveren. "De Rivierenwijk"
Dollardstraat 119
3812 EV Amersfoort

U vindt bijgevoegd de concept-notulen van het najaarsoverleg (zie ook de december editie van de Asterisk, nr. 26-09) zijn, en het financieel overzicht incl. de (vastgestelde) begroting 2009.

Ik stel voor, de volgende agenda te volgen:

 1. opening van de vergadering, bespreken en vaststellen van de agenda

 2. notulen van het RvA overleg van 18 oktober 2008

 3. mededelingen, jaarverslag 2008, ingekomen stukken

 4. financieel verslag, rapportage KasCommissie

 5. samenstelling landelijk bestuur - de secretaris treedt volgend rooster af. Hij is niet herkiesbaar.
  Als afgevaardigde kunt u – met inachtneming van wat hierover in de statuten van de vereniging (art. 25) is geregeld - een kandidaat stellen.

 6. rondje activiteiten regio's en werkgroepen

 7. w.v.t.t.k., rondvraag, datum e.v. najaars-RvA

 8. afsluiting

  Mocht u als afgevaardigde verhinderd zijn, laat uw regio door iemand anders vertegenwoordigen (en denk er aan, de machtiging te regelen).

Aan de leden van onze vereniging:

In onze vereniging is de Raad van Afgevaardigden het platform waar knopen worden doorgehakt. Als lid kunt u aan deze vertegenwoordigers van regio's en werkgroepen uw suggesties meegeven. Maar u bent ook zelf van harte welkom als u in de gedachtenwisseling over koers en activiteiten van onze vereniging wilt bijdragen.
U doet er wel goed aan, dat tevoren even af te stemmen met uw vertegenwoordiger en het ook liefst schgriftelijk door te geven aan de voorzitter, zodat er bij de catering rekening mee kan worden gehouden.

Graag tot 18 april 2009, Amersfoort, 10:00 uur!

Het hoofdbestuur: Leo Smiers, voorzitter
Paul Porcelijn, penningmeester en
secretariaat ad interim