Nieuwe uitnodiging voor het voorjaarsoverleg
van de Raad van Afgevaardigden.

Aan de afgevaardigden van de regio's, regio-coördinator, leden van de werkgroepen, leden van de kascommissie.

Zoals eerder gemeld kon de geplande bijeenkomst van de Raad van Afgevaardigen op 18 april helaas niet doorgaan. Daarom bij deze een uitnodiging voor een nieuwe bijeenkomst. Dit maal wordt de bijeenkomst gelijktijdig gehouden met de RISC OS eXperience 2009 op zaterdag 16 mei 2009; aanvang 10:30. U bent van harte welkom. Zie voor het adres en routebeschrijving de informatie van de RISC OS eXperience. Hopelijk geeft de lokatie en tijd ook de overige leden een reden om eens een RvA bijeenkomst bij te wonen.

De concept-notulen van het najaarsoverleg (zie ook de december editie van de Asterisk, nr. 26-09) zijn, en het financieel overzicht incl. de (vastgestelde) begroting 2009.

Gezien de lokatie en tijd, stel ik een beperkte agenda waarbij ik streef om 12:00 klaar te zijn:

 1. opening van de vergadering, bespreken en vaststellen van de agenda
 2. notulen van het RvA overleg van 18 oktober 2008
 3. mededelingen, jaarverslag 2008, ingekomen stukken
 4. financieel verslag, rapportage KasCommissie
 5. samenstelling landelijk bestuur - de secretaris treedt volgend rooster af. Hij is niet herkiesbaar.
  Als afgevaardigde kunt u – met inachtneming van wat hierover in de statuten van de vereniging (art. 25) is geregeld - een kandidaat stellen.
 6. w.v.t.t.k., rondvraag, datum e.v. najaars-RvA
 7. afsluiting
  Mocht u als afgevaardigde verhinderd zijn, laat uw regio door iemand anders vertegenwoordigen (en denk er aan, de machtiging te regelen).

Aan de leden van onze vereniging:

In onze vereniging is de Raad van Afgevaardigden het platform waar knopen worden doorgehakt. Als lid kunt u aan deze vertegenwoordigers van regio's en werkgroepen uw suggesties meegeven. Maar u bent ook zelf van harte welkom als u in de gedachtenwisseling over koers en activiteiten van onze vereniging wilt bijdragen.
U doet er wel goed aan, dat tevoren even af te stemmen met uw vertegenwoordiger en het ook liefst schgriftelijk door te geven aan de voorzitter, zodat er bij de catering rekening mee kan worden gehouden.

Graag tot 16 mei 2009, Koog aan de Zaan, 10:30 uur!

Het hoofdbestuur: Leo Smiers, voorzitter
Paul Porcelijn, penningmeester en
secretariaat ad interim