Concept verslag algemene leden vergadering regio Oost,
zaterdagmiddag 2 januari 2010

Aanwezig; Regio Oost leden: Coert Smit (voorzitter/penningmeester), Henri Derksen (secretaris), Johan Kruize (afgevaardigde), Bob Brand, Charles Deckers en Dick Tanis.
Leden overige regio's: Kees Grinwis en Simon Voortman.
Gasten: Geen.
Afwezig met kennisgeving: Niemand.
Afwezig zonder kennisgeving: alle overige regio Oost leden en Hoofd Bestuurs-leden.

 1. Opening.
  Om 15:00 uur opent de voorzitter de regio ledenvergadering.
  Het notuleren wordt evenals voorgaande jaren door Johan Kruize gedaan.
 2. Vaststellen agenda.
  Er wordt niet afgeweken van de agenda.
 3. Ingekomen post ten behoeve van deze vergadering en mededelingen.
  Geen post van belang voor deze vergadering.
 4. Notulen ALV regio Oost 3 januari 2009, zie *Asterisk 27.01 Jan.2009.
  De notulen van 3 januari 2009 worden zonder uitzondering goedgekeurd.
 5. Naar aanleiding van de notulen van 3 januari 2009.
  Er zijn door de secretaris bij nader inzien geen acties ondernomen naar aanleiding van de bergruimte in de kast.
 6. Financien; kascontrole, decharge, begroting 2010.
  De penningmeester heeft een begroting voor 2010 gemaakt bestaande uit;
  Zaalhuur 10 x 12,50= Euro 125,00
  Koffie, melk, suiker, frisdrank etc.= Euro 50,00
  230 Vac~ verdeeldozen= Euro 15,00
  Secrariaatskosten= Euro 10,00
  Lezingen= Euro 40,00
  Onvoorziene uitgaven= Euro 50,00
  ----------- +
  TotaalEuro 290,00
  ===========
 7. Regiobestuursmutaties; verkiezingen regio bestuur en/of afgevaardigde.
  De penningmeester Coert Smit is aftredend, doch stelt zich niet meer herkiesbaar voor een nieuwe termijn.
  Dick Tanis stelt zich hiervoor beschikbaar en wordt unaniem gekozen als nieuw regio bestuurslid die de functie van penningmeester gaat vervullen.
  Zie tevens het rooster van aftreden verderop in dit stuk.
  De secretaris zal dit verder administratief afhandelen richting HoofdBestuur en verhuurder (machtigingen verplichtingen namens de club aan te gaan e.d.).
 8. Evaluatie RISC OS eXperience.
  zie hiervoor de Asterisk.
 9. Verslag RvA vergadering 16-05-2009.
  Deze was gelijk met de RISC OS eXperience en is na te lezen in de digitale Asterisk 27.06 van juni 2009.
  Tijdens de najaars RvA van 10-10-2009 was Johan Kruize verhinderd en zijn Charles Deckers en Henri Derksen naar Heemskerk geweest. Het verslag hiervan is terug te vinden in de digitale *Asterisk 27.09 van november 2009.
 10. Activiteitenplanning 2010.
  Na enig overleg wordt deze voorlopig als volgt vastgesteld:
  1e Zaterdagmiddag 06 februari 2010, Kascontrole door de kascommissie.
  1e Zaterdagmiddag 06 maart 2010, DataBase via website door Kees Grinwis.
  1e Zaterdagmiddag 03 april 2010, Nog nader in te vullen onderwerp.
  3e Zaterdagochtend 10 april 2010, Raad van Afgevaardigden vergadering in Heemskerk.
  1e Zaterdagmiddag 01 mei 2010, Netwerkontwikkelingen door Henri Derksen.
  5e Zaterdag 29 mei 2010, RISC OS eXperience Koog aan de Zaan (N-H).
  1e Zaterdagmiddag 05 juni 2010, Content Managament door Kees Grinwis.
  1e Zaterdagmiddag 04 september 2010, nog nader in te vullen onderwerp.
  1e Zaterdagmiddag 02 oktober 2010, EasyWriter/TechWriter door Dick Tanis.
  1e Zaterdagmiddag 06 november 2010, Zoeken op internet door Bob Brand.
  1e Zaterdagmiddag 04 december 2010, nog nader in te vullen onderwerp.
  3e Zaterdagmiddag 15 januari 2011, regio Oost ledenvergadering met oliebollen.
  Het programma staat nog niet 100% vast en kan (eventueel) gewijzigd worden. Raadpleeg daarom altijd de laatste versie in de digitale en/of papieren *Asterisk en/of op de website van de Big Ben Club, c.q. UniCorn BBS telefoon: +31-(0)26-4425506.
  * Heeft u nog ideeŽn ? geef ze dan door aan het regiobestuur, wij kunnen dan kijken wat mogelijk is en dat organiseren.
 11. Wat verder ter tafel komt (kan over gestemd worden).
  Hier hebben we de voorlopige taakverdeling en tijdsplanning van BBClub CD7 besproken en afgestemd. I.v.m. de drukte van de samensteller Kees Grinwis in april 2010, moet de laatste Release Candidate voor 30 maart 2010 gereed zijn. De productie bij de CD-leverancier kan door Henri alleen worden afgehandeld, waarna de CD7 samen met de papieren *Asterisk en lidmaatschapskaart in mei 2010 kan worden meegezonden.
 12. Rondvraag (kan niet over gestemd worden).
  Er waren geen vragen meer.
 13. Sluiting.
  De regiovoorzitter sluit de vergadering om 16:40 uur en dankt iedereen hartelijk voor zijn komst op deze dag en een ieders inzet in 2009. Waarna het eten van oliebollen wordt voortgezet. Ja vergaderen, hoe kort ook, maakt hongerig en dorstig ;-)
  Aldus genotuleerd door Johan Kruize, afgevaardigde regio Oost (3, 5, 11 en 15).

  Rooster van aftreden; regio bestuur Big Ben Club regio Oost (3, 5, 11 en 15)
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
  Voorzitter: Coert Smit X X X
  Penningmeester: Dick Tanis X X X
  Secretaris: Henri Derksen X X X
  Afgevaardigde: Johan Kruize X X X X
  Bestuursleden om de 3 jaar, afgevaardigden om de 2 jaar, conform statuten. De in 2006 nieuw gekozen bestuursleden treden aan in 2006 en daarna pas weer af conform het bekende (doorgetrokken) rooster van aftreden in de jaren na 2006. Zie statuten artikel 25 lid 2: Tussentijds gekozenen treden af op het tijdstip waarop hun voorganger had moeten aftreden. Met andere woorden; conform het rooster van aftreden (een andere rva ;-).


Off the record: De oliebollen smaakten weer prima bij de koffie ;-).

Met een vriendelijke groet van Henri Derksen,
secretaris Big Ben Club regio Oost (3).