Verslag ALV Rijswijk 4 februari 2010

 1. Opening en vaststelling agenda.
  Aanwezig: 13 leden uit de regio en 1 lid uit een andere regio.
  Voorzitter opent om 20.35 uur de vergadering.
  De agenda wordt gewijzigd en goedgekeurd.
  Bij punt 8 wordt toegevoegd verhuizing naar een ander lokaal.

 2. Mededelingen van het bestuur.
  De voorzitter heet een ieder welkom op de Algemene ledenvergadering.

 3. Ingekomen stukken.
  Afmeldingen: E.R. Dahmen via email in verband met het weer.
  Een email van Rob Pohlkamp die wat Acorns en beeldbuizen aanbiedt.

 4. Beknopt verslag van de Algemene ledenvergadering van 5 februari 2009.
  Dit verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.
  Zoals eerder afgesproken is het verslag binnen een maand na de jaarvergadering beschikbaar.

 5. Jaarverslag 2009 van de secretaris en financiŽn Regio Rijswijk (Z-H).
  Het jaarverslag is na enkele wijzigingen in de tekst in orde bevonden.
  In dit financieel jaar zijn twee LCD schermen opgenomen.
  De begroting wordt door genomen en goedgekeurd.
  Het voorstel is om de begroting zo te laten en het geld te gebruiken om daarmee een internet- verbinding te realiseren.

 6. Pauze.
  Geen pauze gehouden omdat er mensen om 22.00 uur naar huis wilden.

 7. Bestuursverkiezing.
  Het regiobestuur bestaande uit: Voorzitter Kees Grinwis, Secretaris en Penningmeester Piet Zuiderwijk worden bij acclamatie herkozen. Arjan Bokx, wordt herkozen als vertegenwoordiger in de RvA. De bestuursfunctie wordt voor 3 jaar gekozen, maar ieder jaar is er een vaststelling op de Algemene ledenvergadering.

 8. Activiteiten / Cursussen / Werkgroepen.
  Werkgroep Genealogie: 4 Avonden werden er gehouden met diverse thema's over genealogie, helaas kon een avond niet doorgaan wegens ziekte.
  Hardware groep: Er is gewerkt aan het vervangen van de harddisk voor een met meer opslag capaciteit van onze club Risc PC. Andere mensen zijn geholpen met het inrichten of uitbreiden van hun Risc PC en weer andere met diversen vragen over hun functioneren van de computer.
  Cursus: Diverse informatieavonden met een thema werden er gehouden, al met al een geslaagd jaar.
  Verhuizing: Een week of twee voor de jaarvergadering werd de secretaris op gebeld of we mee wilden werken aan een verhuizing naar en ander lokaal, door P.J. Gelder van de ANBO.
  Na overleg op de volgende regiobijeenkomst met de toen aanwezigen werd ingestemd, mits de voorwaarden het zelfde zijn. Dhr. Gelder op de hoogte gesteld van dit alles. Nu is het wachten op zijn antwoord dat alles geregeld is met de gemeente en de andere huurders voor welke dat betreft.
  Toelichting: Het gaat hierom, er is Yoga club die twee lokalen aaneen wil hebben vanwege het aantal deelnemers, lokaal 141 en 142. Daar het NIVON geen gebruik meer maakt van lokaal 118 kunnen wij daar gebruik van maken. Een bijkomend voordeel voor ons is dat we naast een lokaal met een internetverbinding komen te zitten, dit kan mogelijkheden bieden voor ons. Op de volgende regioavond wordt een concept brief geschreven naar voorzitter van 3OBR (3 Ouderen Bonden Rijswijk) omdat deze op 18 februari hun jaarvergadering hebben.

 9. Rapportage uit de afgelopen RvA's.
  Zie de verslagen in de digitale Asterisk 2009 jaargang 26 nr. 6 en nr. 9.
  Arjan Bokx gaf een korte toelichting van de laatste RvA. Er werden hints gegeven over de vorm van de vereniging in de toekomst. Op 10 april 2009 is de volgende vergadering RvA's te Heemskerk (Regio thuisbasis).
  Voor de functie secretaris op landelijk niveau kan men zich aanmelden bij het bestuur.

 10. Deelname RISC OS eXperience 2009.
  Het voorbereiden van de RISC OS eXperience wordt op 22 april gehouden. De derde RISC OS eXperience 2009 wordt gehouden op zaterdag 29 mei 2010 in Koog aan de Zaan.

 11. Rondvraag.
  Geen vragen werden er aangereikt.

 12. Sluiting.
  Niets meer aan de orde zijnde en niemand meer het woord verlangende sluit Kees Grinwis om 21.54 uur de vergadering.
Den Haag, februari 2010,

Piet Zuiderwijk,
Secretaris regio Rijswijk (Z-H).