Verslag van Raad van Afgevaardigden der Big Ben Club

op 10 april 2010 in Heemskerk

Aanwezig:

Leo Smiers, Paul Porcelijn, Johan Kruize, Henri Derksen, Gerard Battes, Arjan Bokx, Wim Hendriks, Roel Boesenkool
Bericht van verhindering: Frank de Bruijn, Charles Deckers, Kees Grinwis, Ben van den Aardweg.

De vergadering wordt om 10.06 uur geopend door de voorzitter Leo Smiers.
De voorgestelde agenda wordt aangehouden:

1. Notulen van de vorige vergadering op 10 oktober 2009.

Er wordt gewezen op het correct spellen van de namen van aanwezigen.
Dan worden de notulen onder dankzegging vastgesteld.

2. Ingekomen stukken.

- Jaarprogramma Rijswijk
- Enkele opzeggingen waarbij een ex-lid zijn A5000 verzameling heeft aangeboden. Deze zal worden aanvaard. Henri heeft al via e-mail geprobeerd, er wordt nog eens contact gezocht. Leo zal een advertentie op de club website zetten.

3. Financieel verslag over 2009.

Paul licht de staatjes toe, er is weinig verschil met eerdere jaren. Er is nog 21000 euro op de rekening dus er is een aantal jaren respijt voor de club. In de balans is een overschotje van de regio-giro's opgenomen als winst: 381,05 euro.
Er worden nog wat artikelen opgesomd voor de lijst met afgeschreven bezittingen, deze worden door de penningmeester toegevoegd.
Gevraagd wordt om bij de regio Rijswijk te vermelden dat dit inclusief de werkgroepen hardware en genealogie is.
Na de toelichting wordt de pennigmeester bedankt.

4. Verklaring van de kascommissie.

De kascommissie aanwezig in persoon van Arjan Bokx verklaart dat de boeken zijn gecontroleerd en in orde bevonden. De kascommissie adviseert de RvA om de penningmeester te dechargeren. De vergadering dechargeert zoals geadviseerd. Er worden nieuwe leden gevonden voor de nieuwe kascommissie: Arjan Bokx, Gerard Battes en Henri Derksen is de nieuwe reserve.

5. Het jaarverslag

Het jaarverslag is niet in schriftelijke vorm beschikbaar, mondeling wordt door bestuur en afgevaardigden de ervaring van dit jaar uitgewisseld. Er gebeurt lang zo veel niet meer als vroeger. Toch was het wel een goed jaar.

6. Bestuursverkiezing.

Er wordt nog eens nadrukkelijk gemeld dat een bestuur van drie personen voor de vereniging idealer zou zijn dan de huidige situatie waarin Leo en Paul samen drie functies vervullen. De leden worden hierbij opgeroepen om eens te bezien of ze zich beschikbaar willen stellen voor een -niet eens zo veeleisende- bestuursfunctie.
De aftredende voorzitter is herkiesbaar en wordt onmiddelijk bij acclamatie herkozen. Voorlopig gaat het landelijk bestuur verder met twee leden.

7. eXperience 2010.

De organisatie van de eXperience op 29 mei ziet er veelbelovend uit: er zijn positieve reacties van Archive, RISC OS Ltd en R-Comp. Er komt een voordracht van Mr Middleton. Er is goede hoop dat Martin Wuerthner en Paul Reuvers zullen komen maar dat is nog even onzeker. RiscOS Belgie heeft toegezegd een stand te bemannen.
Heel spannend is dat er nieuwe hardware wordt gedemonstreerd: OMAP, IGEPv2 boards. Diverse regio's: Rijswijk en Oost bemannen een stand en Amsterdam houdt de tweedehandsmarkt. Er is een LAN met internet aanwezig.
Vanaf 9 uur 's morgens wordt er opgebouwd, dan gaat de eXperience op tijd open. De website zal de informatie verbreiden.

8. De toekomst van de Big Ben Club.

Er is door de commissie een stuk geproduceerd met opties en een peiling binnen de club. Algemeen is het standpunt dat men graag een centrale vereniging in stand wil houden om de regio's te steunen en contacten te onderhouden. Dat vindt de RvA ook en er wordt besloten om gewoon door te gaan en over enkele jaren maar eens te kijken hoe de zaak zich heeft ontwikkeld. Financieel kan het nog wel even.
Contributieverhoging vinden we dus ook dit jaar niet nodig.

9. Rondvraag.

De Regio Rijswijk wenste al een tijd internet aansluiting. Er is wat research gedaan en met een relatief goedkope dongle van KPN , 4,50 euro per week wordt gezegd, kan dat gerealiseerd worden.
Het maakt interactieve workshops mogelijk, met name Genealogie heeft daar baat bij.

De volgende bijeenkomst is op 6 november om 11 uur bij regio Oost in Elst. Nadere locatie en route worden bekendgemaakt.

Om 11.08 uur sluit de voorzitter de vergadering, er is vlot vergaderd.