Concept verslag vergadering Raad van Afgevaardigden van de BigBenClub

gehouden op 6 november 2010

Aanwezig:

Ben van den Aardweg, Gerard Battes, Nico Blom, Arjan Bokx, Frank de Bruijn, Charles Deckers, Henri Derksen, Pieter Drost, Wim Hendriks, Johan Kruize, Paul Porcelijn, Steve Royd­Marker en Frank Vandekerkhoven.
Bericht van verhindering: Leo Smiers,

1) Opening

- Om 10:01 uur opende de vergader-voorzitter (verder aangeduid met 'voorzitter') Paul Porcelijn de vergadering.
- De voorzitter vertelde dat de verenigingsvoorzitter (Leo Smiers) was verhinderd door een ongelukje met zijn fiets.

2) Vaststellen agenda

Er zijn twee punten aan de agenda toegevoegd; te weten:
a) mogelijke oprichting nieuwe regio 'Antwerpen', en
b): opheffen commissie voortbestaan BigBenClub. Zie punt 4 resp. punt 7.

3) Verslag vergadering Raad van Afgevaardigden van 10 april 2010

- De notulen van deze vergadering zijn zonder wijzigingen goedgekeurd. Met dank aan Roel Boesenkool.
- Er werd gevraagd naar een overzichtslijst van club hardware/software, zodat leden of regio's hiervan gebruik kunnen maken.
- De website van de club dient nodig geupdate te worden.

4) Ingekomen stukken

- RiscOS gebruikers in Antwerpen hebben geinformeerd naar mogelijkheden voor het oprichten van een regio 'Antwerpen' ofwel op een andere manier om samen te werken met de BigBenClub.
Frank Vandekerkhoven vertelde dat ze lange tijd onder de hoede zijn geweest van de HCC-club, vervolgens een lokaal hebben gebruikt van een Antwerpse computershop en de laatste tijd in een café-zaaltje. Steve Royd-Marker vulde het betoog van Frank aan met hun voorstel om het aantal leden naar ca. 10 st. te brengen en op de 4e vrijdag van iedere maand een bijeenkomst te houden met de mogelijkheid van internet. Met de uitbaatster van een café zijn al voorlopige afspraken gemaakt. Zodra een en ander is gerealiseerd zal er een verzoek in de richting van het landelijk bestuur worden gedaan.

5) Begroting en contributie 2011

- Paul Porcelijn lichtte het financieel overzicht (tot sept. 2010) en de begroting 2011 toe. Er zijn v.w.b. de begroting 2011 nauwelijks verschillen te verwachten ten opzichte van 2010.
- De contributie 2011 blijft hetzelfde als in 2010. De contributiebrieven zullen begin december worden verstuurd.
- Er wordt een begrotingstekort van ca. Euro 2000 verwacht. Gezien de huidige financiële draagkracht van de vereniging geen onoverkomelijk bezwaar.
- Met een applaus werd de penningmeester bedankt.

6) Evaluatie eXperience 2010

- Er waren wat minder bezoekers ten opzichte van 2009. Ze waren in het algemeen wat langer aanwezig.
- Er werden enkele goede lezingen gehouden.
- Over de vraag wat de beste locatie voor de eXperience 2011 zou zijn werd kortstondig gediscussieerd. Bereikbaarheid voor de engelse standhouders versus geografische verdeling BigBenClub-leden verspreid over het land (sterke concentratie in de randstad). Besloten is de eXperience te houden ergens in de randstad dan wel in Zaandijk.
- Voorstel voor eXperience 2011 op 2e zaterdag in mei (14 mei 2011).
- Aan Pieter Drost werd gevraagd zijn beamer weer ter beschikking te stellen.

7) Toekomst BigBenClub - Tijdens de najaars-RvA 2009 is een commissie ingesteld die zou nagaan hoe de mening binnen de club is omtrent 'versneld' afbouwen of gewoon doorgaan. Deze commissie heeft tijdens de voorjaars-RvA op 10 april 2010 hiervan verslag gedaan.
- Charles Deckers stelde voor om de commissie op te heffen omdat de commissie met haar werkzaamheden klaar is. Hierop kwam Ben van den Aardweg met het voorstel de commissie hand en spandiensten te laten verrichten voor het landelijk bestuur. Na een ampele discussie werd toch besloten de commissie op te heffen. Echter aan de commissie werd wel gevraagd een klein artikeltje voor de *Asterisk te maken waarin de aanbevelingen van deze commissie zijn opgenomen
(Aktie: Arjan Bokx).

8) Rondvraag

- Nico Blom: Regio Amersfoort komt nog regelmatig bij elkaar (huiskamer bijeenkomsten).
- Ben van den Aardweg: Regio Rijswijk kan hopelijk eind van het jaar beschikken over internet, voorlopig op apparatuur van Kees Grinwis.
- Algemeen werd gesteld dat de regio's moeten blijven bestaan.

9) Datum volgende bijeenkomst

- Onder voorbehoud overeengekomen: zaterdag 2 april 2011 in Elst (regio Oost).
- Aktie: Henri Derksen reserveert zaalruimte.