Concept verslag algemene leden vergadering regio Oost,
zaterdagmiddag 15 januari 2011

Aanwezig; Regio Oost leden: Coert Smit (voorzitter), Henri Derksen (secretaris), Johan Kruize (afgevaardigde) en Dick Tanis (penningmeester).
Leden overige regio's: Kees Grinwis en Simon Voortman.
Gasten: Geen.
Afwezig met kennisgeving: Charles Deckers en Bob Brand.
Afwezig zonder kennisgeving: alle overige regio Oost leden en Hoofd Bestuurs-leden.

 1. Opening.
  Om 15:00 uur opent de voorzitter de regio ledenvergadering.
  Het notuleren wordt evenals voorgaande jaren door Johan Kruize gedaan.
 2. Vaststellen agenda.
  Er wordt niet afgeweken van de agenda.
 3. Ingekomen post ten behoeve van deze vergadering en mededelingen.
  Er is post binnen gekomen van de Wieken betreffende een monitor in de vroegere bergruimte doch deze blijkt niet van ons te zijn.
  De secretaris deelt mede post verzonden te hebben naar de Wieken i.v.m. het niet vrij zijn van lokaal 1.2 op 6 november 2010 die in gebruik was voor een beurs van speelgoed en door ons was gehuurd voor de RvA vergadering 's morgens en regiobijeenkomst 's middags op deze 1e zaterdag.
 4. Notulen ALV regio Oost 2 januari 2010, zie *Asterisk 28.01 Jan.2010.
  De notulen van 2 januari 2010 worden zonder uitzondering goedgekeurd.
 5. Naar aanleiding van de notulen van 2 januari 2010.
  Na diverse problemen met onze kist en monitoren in de bergruimte hebben we van de Wieken een andere afsluitbare bergruimte 0.28 gekregen met sleutel, en hoefden daarvoor geen sleutelborg te betalen.
 6. Financien; kascontrole, decharge 2010, begroting 2011.
  De vergadering heeft de vorige penningmeester Coert Smit over 2009 decharge verleend. Dit punt stond namelijk nog open uit voorgaande jaren.
  Met ingang van januari 2010 is de regio-kascommisie opgeheven, er is immers geen regio girorekening en kas meer. Alle regiokosten worden door de landelijk penningmeester betaald.
  Voor het komende jaar 2011 heeft de regio penningmeester een begroting gemaakt.
  Zaalhuur 10 x 11,00= Euro 110,00
  Koffie, melk, suiker, frisdrank etc.= Euro 40,00
  Secrariaatskosten= Euro 10,00
  Lezingen= Euro 10,00
  Onvoorziene uitgaven= Euro 50,00
  ----------- +
  TotaalEuro 220,00
  ===========

 7. Regiobestuursmutaties; verkiezingen regio bestuur en/of afgevaardigde.
  De regiovoorzitter Coert Smit en de Afgevaardigde Johan Kruize zijn aftredend, doch stellen zich weer herkiesbaar voor een nieuwe termijn.
  Beiden zijn unaniem herkozen voor een volgende periode.
 8. Evaluatie RISC OS eXperience.
  Door de bezoekers is deze als zeer goed ervaren. Risc OS Open was aanwezig met een stand, evenals RISC OS Ltd, Archive, en RISC OS.be met Linux demo's.
  Vanuit de club was de werkgroep Genealogie aanwezig.
  Het 8 Bits gebeuren werd verzorgd door Johan Heuseveld en Henri Derksen.
  De 2e hands markt door de regio Amstelveen.
  Jan de Boer toonde zijn demo van het Beagle Board
  Zie hiervoor verder de *Asterisk.
 9. Verslag RvA vergaderingen; op 10-04-2010 te Heemskerk zie *Asterisk 28.04
  en op 06-11-2010 te Elst zie *Asterisk 28.09
  Helaas moest onverwacht eerst de zaal 1.2 worden ontruimd van speelgoed omdat de organisatoren van een speelgoedbeurs niets wisten van onze komst. Hierover is later geklaagd bij de verhuurder.
 10. Activiteitenplanning 2011.
  Na enig overleg wordt deze voorlopig als volgt vastgesteld:
  1e Zaterdagmiddag 05 februari 2011, Algemene regiomiddag.
  1e Zaterdagmiddag 05 maart 2011, Algemeen over het Beagle Board xM.
  1e Zaterdagochtend 02 april 2011, Raad van Afgevaardigden vergadering in Elst.
  1e Zaterdagmiddag 02 april 2011, Algemene regiomiddag..
  1e Zaterdagmiddag 07 mei 2011, Algemene regiomiddag.
  2e Zaterdag 14 mei 2011, RISC OS eXperience Koog aan de Zaan (N-H).
  1e Zaterdagmiddag 04 juni 2011, Beagle Board xM.
  3e Zaterdagmiddag 17 september 2011, Zoeken op internet door Bob Brand.
  1e Zaterdagmiddag 01 oktober 2011, Verder met Beagle Board xM.
  1e Zaterdagmiddag 05 november 2011, EasyWriter/TechWriter door Dick Tanis.
  1e Zaterdagmiddag 03 december 2011, Algemene regiomiddag.
  1e Zaterdagmiddag 07 januari 2012, regio Oost ledenvergadering met oliebollen.
  Het programma staat nog niet 100% vast en kan (eventueel) gewijzigd worden. Raadpleeg daarom altijd de laatste versie in de digitale en/of papieren *Asterisk en/of op de website van de Big Ben Club, c.q. UniCorn BBS telefoon: +31-(0)26-4425506.
  * Heeft u nog ideeŽn ? geef ze dan door aan het regiobestuur, wij kunnen dan kijken wat mogelijk is en dat organiseren.
 11. Wat verder ter tafel komt (kan over gestemd worden).
  Johan Kruize geeft aan te stoppen als secretaris 8 Bits werkgroep.
  Dick en Henri bekijken of er mogelijk nog ergens opbergruimte of kastruimte is voor eventueel een LCD scherm te plaatsen.
  Omdat wij door het vervangen van het slot niet meer in de kamer kunnen waarin de ethernet hub van STUW staat, kunnen wij de verbinding niet voor onbevoegden onbereikbaar maken (stekker loshalen). Als oplossing gaan we nu ons eigen RJ45 stopcontact anders bedraden en een eigen aparte aansluitkabel configureren, zodat een standaard kabel niet meer zal werken, en illegale gebruikers denken dat de verbinding het niet doet. De aangepaste verbindingskabel en het schema van deze ombouw zal in onze afgesloten clubkist worden bewaard, zodat altijd na te gaan is hoe de (goede) werking in elkaar zit.
 12. Rondvraag (kan niet over gestemd worden).
  Deze zijn helaas niet (volledig) genotuleerd. Johan Kruize moest om medische redenen eerder weg, en dove Henri had niet in de gaten dat hij een andere notulist had moeten vragen. Sorry, waar gehakt wordt vallen spaanders.
 13. Sluiting.
  De regiovoorzitter sluit de vergadering om 16:45 uur en dankt iedereen hartelijk voor zijn komst op deze dag en een ieders inzet in 2010. Waarna het eten van oliebollen wordt voortgezet. Ja vergaderen, hoe kort ook, maakt hongerig en dorstig ;-)
  Aldus genotuleerd door Johan Kruize, afgevaardigde regio Oost (3, 5, 11 en 15).

  Rooster van aftreden; regio bestuur Big Ben Club regio Oost (3, 5, 11 en 15)
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
  Voorzitter: Coert Smit X X X
  Penningmeester: Dick Tanis X X X
  Secretaris: Henri Derksen X X X
  Afgevaardigde: Johan Kruize X X X X
  Bestuursleden om de 3 jaar, afgevaardigden om de 2 jaar, conform statuten. De in 2006 nieuw gekozen bestuursleden treden aan in 2006 en daarna pas weer af conform het bekende (doorgetrokken) rooster van aftreden in de jaren na 2006. Zie statuten artikel 25 lid 2: Tussentijds gekozenen treden af op het tijdstip waarop hun voorganger had moeten aftreden. Met andere woorden; conform het rooster van aftreden (een andere rva ;-).


Off the record: De oliebollen smaakten weer prima bij de koffie ;-).

Met een vriendelijke groet van Henri Derksen,
secretaris Big Ben Club regio Oost (3, 5, 11 en 15).