Verslag van de Algemene Ledenvergadering
van 3 februari 2011.

1. Opening en vaststelling agenda.
Aanwezig: 14 leden en 2 afmeldingen uit de regio en 1 lid uit een andere regio, de namen zijn op een aparte lijst genoteerd door de secretaris. Voorzitter opent om 20.30 uur de vergadering. De agenda wordt aangehouden en goedgekeurd.

2. Mededeling en van het bestuur.
De voorzitter heet een ieder welkom op de Algemene Ledenvergadering.

3. Ingekomen stukken
Afmeldingen: Henk Freie en Jos Timmer hebben zich via e-mail afgemeld.

4. Beknopt verslag van de Algemene ledenvergadering van 4 februari 2010.
Op een vergeten stukje over hoe en wat van het aanschaffen van internet na, wordt dit verslag ongewijzigd goedgekeurd. Het voorstel ging om de begroting zo te laten en het geld te gebruiken om daarmee een internetverbinding te realiseren.

5. Jaarverslag 2010 van de secretaris.
Het jaarverslag is na enkele schrijffouten in de tekst in orde bevonden.

6. Toelichting financiën Regio Rijswijk (Z-H).
De begroting voor 2011 wordt behandeld en goedgekeurd.
Voor het jaar 2011 is de begroting voor genealogie aangepast voor het gebruik van een internetverbinding, de kosten worden rechtstreeks bij de algemene penningmeester afgehandeld.

7. Pauze indien gewenst.
Geen pauze gehouden.

8. Bestuursverkiezing.
Het regiobestuur bestaande uit: Voorzitter Kees Grinwis, Secretaris en Penningmeester Piet Zuiderwijk worden bij acclamatie herkozen.
Arjan Bokx, wordt herkozen als vertegenwoordiger in de RvA.
De bestuursfunctie wordt voor 3 jaar gekozen, maar ieder jaar is er een vaststelling op de Algemene Ledenvergadering.

9. Activiteiten / Werkgroepen / Info-avonden.
Werkgroep Genealogie: Er zullen weer net als anders diverse thema avonden en workshops gehouden worden over genealogie, maar nu met de mogelijkheid door middel van internet de diverse sites te bezoeken.
Werkgroep Hardware: Andere mensen zijn geholpen met het inrichten, het oplossen van problemen of een uitbreiding in hun RiscPC.
Info-avonden: Diverse informatie avonden met een thema werden er gehouden, bij de cursus ARM Assembly was iemand die zijn kennis daarover wilde ophalen, al met al een geslaagd jaar.
Daarbij aansluitend worden er suggesties gevraagd voor het volgende seizoen, welke genoteerd zijn en bij de Hear-In ter sprake komen.

10. Rapportage uit de afgelopen RvA's.
Zie de verslagen in de digitale Asterisk 2010 jaargang 28 nr. 4 en nr. 9. Arjan Bokx gaf een korte toelichting van de laatste RvA. ln regio Antwerpen is belangstelling om zich bij de Big Ben Club aan te sluiten, het gaat om circa 3 leden.
Op 2 april 2011 is de volgende vergadering RvA's te Elst (Gld) Regio Oost. Een 3e bestuursfunctie is vacant op landelijk niveau, men kan zich aanmelden bij het bestuur.

11. Deelname RISC OS eXperience 2011.
Het voorbereiden van de RISC OS eXperience voor de Regio Rijswijk (Z-H) wordt op 28 april 2011 gehouden. Wat doet de Regio Rijswijk (Z-H), een idee voor een presentatie van een onderwerp is welkom. Een onderwerp / lezing van het seizoen 2010/2011 kan daarvoor gebruikt worden.
De werkgroep Genealogie geeft daar een presentatie over dat onderwerp.
De RISC OS eXperience 2011 wordt gehouden op zaterdag 14 mei 2011 in Koog aan de Zaan.

12. Rondvraag.
Gerard van Katwijk heeft het voorstel om dit verslag genoemd onder punt 04 binnen 2 weken na de Algemene Ledenvergadering in concept per e-mail te versturen naar de leden van de Regio Rijswijk (Z-H). Deze krijgen dan +-2 weken de tijd om te reageren op het verslag, daarna wordt het zo nodig aangepast en weer verzonden voor een reactie. Bij geen wijzigingen wordt het verslag definitief vastgesteld.
Om de mobiele internetverbinding met alle computers te kunnen delen wordt per 1 juni 2011 een 'Option GlobeSurfer III' aangeschaft, tenzij Kees Grinwis het voor de tijd voor elkaar krijgt om de HP machine met Linux als router goed werkend en betrouwbaar in te zetten.
Van het daarmee uitgespaarde bedrag kunnen in dat geval extra monitoren met een DVI-D ingang ten behoeve van BeagleBoard gebruikers worden aangeschaft.
Henri Derksen zal een prepaid dongle kopen bij T-Mobile voor de andere avonden namens de Regio Rijswijk (Z-H). Deze prepaid dongle zal gebruikt worden in samenwerking met de aanpassing door Kees Grinwis of met de 'Option GlobeSurfer III' en daarna voor alle avonden van de Regio Rijswijk (Z-H) gebruikt worden.
Johan Bommelé biedt een flatscreen aan tegen een aannemelijk bod die over een DVI ingang beschikt welke gebruikt kan worden in samenwerking met een BeagleBoard.

13. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde en niemand meer het woord verlangende sluit Kees Grinwis om 22.16 uur de vergadering.

Den Haag, februari 2011,

Piet Zuiderwijk,
Secretaris regio Rijswijk (Z-H).

(origineel pdf-versie)