Uitnodiging voorjaarsoverleg RvA 2011

Aan alle leden van de Big Ben Club

De voorjaarsvergadering 2011 van onze Raad van Afgevaardigden is op zaterdag 2 april, aanvang 11 uur, in De Wieken, Prinses Irenestraat 49, 6661 EA ELST (Gld).

In onze vereniging is de Raad van Afgevaardigden het platform waar knopen worden doorgehakt. Als lid kun je de vertegenwoordigers van regio's en werkgroepen jouw suggesties meegeven. Ook zelf ben je van harte welkom, als je in de gedachtenwisseling over koers en activiteiten van onze vereniging wilt bijdragen. Wel doe je er goed aan, dat tevoren even af te stemmen met je vertegenwoordiger. Geef het liefst ook even per e-mail aan ons door, zodat er bij de catering rekening mee kan worden gehouden.

De vergadering duurt van 11 tot 13 uur, waarna lunch.

Aansluitend ben je in dezelfde lokatie van 13 tot 17 uur welkom op de maandelijkse clubbijeenkomst van de Regio Oost. Breng je systeem mee, als je zin hebt!

A G E N D A

  1. Opening van de vergadering, bespreken en vaststellen van de agenda
  2. Verslag van de RvA van 6 november 2010 (zie Asterisk nr 28-09)
  3. Mededelingen, ingekomen stukken
  4. Financieel verslag 2010 en verslag kascommissie
  5. Benoeming kascommissie 2011
  6. Voorbereiding eXperience 2011 op zaterdag 14 mei
  7. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
  8. Datum najaars-RvA en afsluiting
Graag tot ziens zaterdag 2 april 2011 om 11 uur in ELST !

Het landelijk bestuur,
Leo Smiers en Paul Porcelijn