Verslag overleg Raad van Afgevaardigden van de BigBenClub

gehouden op 2 april 2011

Aanwezig:

Leo Smiers, Paul Porcelijn, Charles Deckers, Henri Derksen, Johan Kruize, Kees Grinwis, Simon Voortman, Pieter Drost, Gerard Battes, Albert Meijer, Wim Hendriks, Steve Royd­Marker en Frank Vandekerkhove.
Bericht van verhindering: Arjan Bokx, Henk Brouwer, Dick Tanis, Frank de Bruijn, Roel Boesenkool

1) Opening

- Om 11:05 uur opent de vergadervoorzitter (verder aangeduid met 'voorzitter') Leo Smiers de vergadering.
- De agenda wordt op een aantal punten uitgebreid: bestuursverkiezing en RISCOS.be.

2) Verslag vergadering Raad van Afgevaardigden van 6 november 2010

- Henri Derksen merkt op dat de vergadering begonnen is om 11:01 en niet om 10:01 (punt 1).
- De notulen van deze vergadering worden verder goedgekeurd. Met dank aan Charles Deckers.

3) Mededelingen, Ingekomen stukken

- Een aantal mensen hebben zich netjes afgemeld.
- een tweetal leden biedt apparatuur aan. Dat zal vermeldt gaan worden.

4) Financieel verslag 2010 en verslag kascommisie

- Per email is een kopietje aan de afgevaardigden toegestuurd met een eerste overzicht 2010. Op de vergadering wordt het laatste verslag door Paul Porcelijn uitgedeeld en toegelicht. Ook dit jaar hebben we ingeboet op de kas, maar dat was ook de bedoeling.
- Kees Grinwis wil weten of alles wat in de inventaris opgesomd is ook aangehouden moet worden. Hij denkt dan aan twee printers, een fax en nog meer. Volgens Paul is de lijst meer dan een opvoering van de financiele waarde, het gaat er om wat er in club aanwezig is en bij welke regio. Wat niet meer gebruikt wordt mag afgevoerd worden. Iedere regio kijkt wat aanwezig is en geeft dit door aan Paul zodat hij de lijst kan aanpassen. Er was enige discussie of het alleen hardware betrof dat met clubgeld was aangeschaft exclusief de donaties, maar besloten is dat het alles moet zijn.
- De kascommissie heeft in de balans de woorden credit en debet laten vervangen door 'Vooruit betaald' en 'Nog te betalen' wat duidelijker is. Verder is er opgelet dat de kosten van werkgroepen apart opgevoerd zijn en niet ondergebracht bij de regio waar de werkgroep bijeenkomt.
De financiele bescheiden zijn gecontroleerd en accoord bevonden.

5) Benoeming kascommissie 2011

- Dit jaar was Arjan Bokx verhinderd zijn taak uit te voeren en wordt herbenoemd voor 2011 als reserve. Paul Porcelijn zal hierover met hem kontakt opnemen. Indien niet accoord, dan wordt dat in het najaarsoverleg aangepast.
- Henri Derksen zal samen met Gerard Battes plaatsnemen in de commissie.

6) Bestuursverkiezing

- Vorig jaar is de voorzitter herkozen, dus dit jaar is de penningmeester aftredend. Er is geen tegenkandidaat en daarmee wordt hij met instemming van de aanwezigen herkozen.
- Ook voor de functie van secretaris heeft zich geen kandidaat gemeld. Als er geen kandidaat blijft komen gaat de voorzitter zich beraden op hardere aanwijsmaatregelen. Paul Porcelijn blijft ook dit jaar waarnemen.

7) Voorbereiding eXperience 2011 op 14 mei

- De bekende locatie in Koog aan de Zaan is weer voor die dag gehuurd.
- Er zijn nog geen positieve reacties vanuit het buitenland op de uitnodiging om deel te nemen, ontvangen.
- RISCOS.be komt.
- de Werkgroep genealogie komt met een demonstratie.
- de tweedehands markt zal door regio Amstelveen verzorgt worden (eerder toegezegd).
- Pieter Drost stelt zijn beamer beschikbaar voor lezingen.
- Asterisk komt in een papieren versie. De deadline is daarom vervroegd naar 22 april.

8) Status RISCOS.be

- Steve Royd-Marker meldt dat de bijeenkomst op de 4e vrijdagavond van de maand, goed loopt. Er worden lezingen gegeven, niet altijd over RISC OS, maar ook over andere computerzaken. Ze delen de zaal samen met de computerclub T.I.N.A die vooral op Linux georienteerd is. Samen zijn ze groot genoeg om de zaal voor vast toe gewezen te krijgen. Beagle Board is de lijm tussen de twee clubs omdat het meerdere operating systemen kan draaien en energiezuinig is.
- Er is ook bezoek geweest van de low budget man uit Gent. Deze man wekt met zijn hometrainer energie op voor gebruik van oa. zijn computer. Steve heeft hem verteld over het Beagle Board dat maar een paar watt nodig heeft. Deze man ging een artikel op zijn website zetten. Steve had gehoopt op meer publiciteit.
- 1 keer per jaar is er een PC gebeuren in de beurs van Antwerpen. RISCOS.be is daar ook aanwezig tussen al die PC mensen.
- Er is ook een gepensioneerde man wezen kijken. Die had er wel oren naar om een BeagleBoard te gebruiken voor de kassa in zijn winkel. Hij heeft plannen om VirtualAcorn aan te schaffen.
- Steve bedankt al die mensen die vanuit Nederland naar Vlaanderen komen en daarbij voor voldoende bezoek zorgen.

De voorzitter vraagt hoe we verder gaan. Volgens Steve gaan ze verder opbouwen zonder kosten te maken. Gebruik beamer en internet worden door leden beschikbaar gesteld (Frank Vanderkerkhove). De zaal hoeft niet betaald te worden. Op dit moment willen ze nog geen officiele regio van BBC zijn. Daarvoor moet er meer stevigheid in de club zijn. Als aanspreekpunt en profilering blijven ze RISCOS.be.

Er is nog wat discussie over de vorm en naam die binnen BBC gebruikt zal gaan worden, bijv. in de agenda van Asterisk. Steve is bang dat er naamsverwarring ontstaat. Uiteindelijk is na de vergadering afgespoken dat het binnen de BBC een werkgroep RISCOS.be zal gaan worden. Later kan het dan wat anders worden.

Paul Porcelijn stelt voor om Steve Roy-Marker en Frank Vandekerkhove op te nemen in de kaderlijst.

9) Wat verder ter tafel komt en rondvraag

- Albert Meijer meldt dat regio Heemskerk gaat veranderen van locatie. Dit wordt Buurtcentrum Citadel in Beverwijk op loopafstand van station Heemskerk. Dit zal na de zomervakantie gebeuren. Gebruik van netwerk wordt nog uitgezocht. Er is enige discussie over naamsverandering van de regio.
- Charles Deckers merkt op dat over twee jaar de club 30 jaar bestaat. De club is nl. opgericht in april 1983. Wat gaan we dan doen? De voorzitter vindt 30 jaar niet zo bijzonder en laat het voorlopig hierbij.
- Paul Porcelijn wil weten hoe het staat met wifi tijdens de bijeenkomsten van Rijswijk. Volgens Kees Grinwis is het geen wifi maar mobile netwerk via een dongle (usb). Door Henri Derksen is voor de regio een dongle aangeschaft van T-mobile, maar die is nog niet voor iedereen beschikbaar. Daar wordt via een Linux machine cq. router aangewerkt. Verder heeft de werkgroep Genealogie zelf, met toestemming van de penningmeester, een dongle aangeschaft bij Vodafone. Die werkt op hun avond naar tevredenheid. Volgens Kees kan dat abonnement vervallen indien zijn oplossing goed werkt.
- Paul Porcelijn wil graag meer weten nav. de berichtgeving over de duitse Acorn club die vanwege het Beagle Board weer een bijeenkomst ging houden. Heeft iemand kontakt met ze gehad? Niemand.
- Henri Derksen merkt op dat in de kaderlijst het emailadres van Dick Tanis niet klopt. De secretaris (Paul) merkt op dat dit natuurlijk door de persoon doorgegeven dient te worden. Hij zal dit nakijken ahv. het ontvangen afbericht. Ook blijkt het emailadres van Arjan Bokx niet meer te kloppen. Dat zal ook worden aangepast.

10) Datum volgende bijeenkomst

- Onder voorbehoud: zaterdag 12 november 2011 bij regio Heemskerk.
Aktie: Albert Meijer zal ruimte reserveren.
- Regio Rijswijk zal onderzoeken of het daarop volgend overleg op een zaterdag in Rijswijk gehouden kan worden. Voorgesteld wordt 17 maart of 21 april 2012.