Concept verslag algemene leden vergadering regio Oost,
zaterdagmiddag 7 januari 2012

Aanwezig; Regio Oost leden: Coert Smit (voorzitter), Henri Derksen (secretaris), Johan Kruize (afgevaardigde), Charles Deckers, Bob Brand en Reinoud van den Heuvel.
Leden overige regio's: Kees Grinwis, Simon Voortman en Gerard van Katwijk.
Gasten: Geen.
Afwezig met kennisgeving: Dick Tanis (penningmeester).
Afwezig zonder kennisgeving: alle overige regio Oost leden en Hoofd Bestuurs-leden.

 1. Opening.
  Om 15:55 uur opent de voorzitter de regio ledenvergadering.
  Het notuleren wordt door Charles Deckers gedaan.
 2. Vaststellen agenda.
  - Het punt 6 FinanciŽn; is voor wat betreft kascontrole en dechargeren penningmeester niet meer nodig omdat de definitieve financiŽle afwikkeling door de landelijke penningmeester wordt uitgevoerd.
  ≠ Er zijn verder geen voorstellen gedaan tot wijziging van de agenda.
 3. Ingekomen en uitgaande post ten behoeve van deze vergadering en mededelingen.
  -†De sectretaris heeft een lijst opgesteld van goederen aanwezig bij regio Oost en deze aan de landelijke penningmeester gestuurd.
  -†Er is mondeling, telefonisch en per e-mail contact geweest tussen de regiosecretaris, regiopenningmeester en de beheerder van de Wieken en verhuurster De Helster over het gebruik van lokaal 1.2 i.p.v. lokaal 1.3 met ingang van 1 jan. 2012. En tevens over het gebruik van een opbergkast in lokaal 1.2 i.p.v. voorraadkast 0.28 op de begane grond.
 4. Notulen ALV regio Oost 15 januari 2011 en dechargeren regio-secretaris, zie *Asterisk 29.02 van februari 2011.
  De notulen van 15 januari 2011 worden zonder uitzondering goedgekeurd, Johan en Henri bedankt.
  - De regiosecretaris is gedechargeerd voor zijn werkzaamheden in 2011.
 5. Afhandeling zaken n.a.v. de notulen van 15 januari 2011.
  - De kist met clubspullen en monitoren staan nu in een afgesloten kast in lokaal 1.2 i.p.v. in de voorraadkast 0.28 op de begane grond.
  - Tijdens de ALV van 15 jan. 2011 zijn twee "vrijwilligers" aangewezen om een lezing te houden, welke niet doorgingen. Abusievelijk is een vrijwilliger -- niet aanwezig op deze ALV -- hier niet over geraadpleegd.
 6. Financien; kascontrole, decharge 2011, begroting 2012.
  De kascontrole en het dechargeren van de regiopenningmeester kan niet worden gedaan, omdat alle betalingen via de landelijke penningmeester lopen.
  Wel heeft de regiopenningmeester jaarcijfers over 2011 en een concept begroting voor 2012 gemaakt.

  Financieel verslag regio Oost


  - Er zijn geen openstaande rekeningen.
  - De regiopenningmeester wordt bedankt voor zijn werk in het afgelopen jaar.

 7. Regiobestuursmutaties; verkiezingen regio bestuur en/of afgevaardigde.
  - De secretaris is aftredend volgens rooster; hij stelt zich vrijwillig beschikbaar voor de volgende periode. Omdat er geen tegenkandidaten zijn, is Henri opnieuw gekozen met aller instemming.
 8. Evaluatie RISC OS eXperience.
  -†De algemene indruk over de RISC†OS eXperience is positief.
  -†Er waren drie dealers aanwezig. Martin Wuerthner (o.a. !ArtWorks & !Easy/TechWriter), Jim Nagel (Archive) en R≠Comp. R≠Comp heeft op de show twee stuks ARMini's aan BigBen-leden verkocht.
  ≠†Verder waren er enkele stands van de meeste regio's en werkgroepen aanwezig, inclusief de werkgroep RISC OS.be uit Antwerpen.
  Zie hiervoor verder de *Asterisk.
 9. Verslag landelijke RvA vergaderingen;
  in het voorjaar op 02-04-2011 bij regio Oost te Elst zie *Asterisk 29.05
  en in het najaar op 12-11-2011 bij de regio Heemskerk zie *Asterisk 29.10
  ≠ Er werden geen opmerkingen/aanmerkingen/suggesties gedaan t.a.v. de notulen van deze twee RvA's.
  -†De regioafgevaardigde, respectievelijk diens vervanger werden onder dank gedechargeerd.
 10. Activiteitenplanning 2012.
  - De regio penningmeester heeft aan de Helster (gemeente) gevraagd het grotere lokaal 1.2 vanaf 1 januari 2012 iedere eerste zaterdag in de maand voor ons te reserveren, als vervanging voor de eerder vastgelegde kleinere zaal 1.3 tot en met juni 2012.
  -†De voordracht over !EasiWriter (aanvankelijk gepland voor 2011) zal - onder voorbehoud - door Kees Grinwis in 't najaar 2012 worden gehouden.
  - Bob Brand vertelde dit jaar geen tijd te hebben voor een voordracht 'zoeken op internet'; vanwege drukke werkzaamheden.
  ≠ Voordracht resp. demo ARMini. Er is geen streefdatum afgesproken en ook niet door wie deze demo verzorgd wordt.
  Het programma staat nog niet 100% vast en kan (eventueel) gewijzigd worden. Raadpleeg daarom altijd de laatste versie in de digitale en/of papieren *Asterisk en/of op de website van de Big Ben Club, c.q. UniCorn BBS telefoon: +31-(0)26-4425506.
  * Heeft u nog ideeŽn ? geef ze dan door aan het regiobestuur, wij kunnen dan kijken wat mogelijk is en dat organiseren.
 11. Wat verder ter tafel komt (kan over gestemd worden).
  - In een discussie over clubmonitoren wordt voorgesteld om de beide VGA CRT versies te vervangen door VGA/DVI-D LCD monitoren om gebruikers van een Beagle Board xM en/of ARMini ook te kunnen voorzien. Daartoe wordt de begroting aangepast om een geschikte 2e hands monitor te kunnen aanschaffen. Charles stelt een 20" Samsung 205BW VGA/DVI-D LCD monitor zonder netsnoer en zonder signaalkabel in bruikleen beschikbaar. Hij zal voor de volgende bijeenkomst zorgen voor 'n monitor-definitie-bestand en de handleiding. De 1e VGA CRT wordt door Henri afgevoerd vanwege de beperkte ruimte in de kast.
  - De secretaris benadrukt nogmaals de noodzaak dat leden hun eigen spanningsslof of verlengsnoer meebrengen met voldoende stopcontacten voor hun eigen apparatuur. De club stelt slechts EEN 230 Vac~ voedingspunt per lid beschikbaar.
  - Aan de regiopenningmeester zal gevraagd worden of hij nog enkele UTP-RJ45 netwerkkabels kan regelen.
  ≠†De regio beschikt niet over een zogenaamde quadratuurmuis voor de Acorn A5000 of RiscPC. Na een ampele discussie wordt besloten geen PS2Mini verloopstukje te kopen (ca. 25 Euro bij CJE). Maar liever dat geld te gaan gebruiken voor een 2e hands VGA/DVI-D flatscreen monitor als vervanging van de andere VGA CRT-monitor.
 12. Rondvraag (kan niet over gestemd worden).
  Niemand heeft nog wat te vragen of te melden.
 13. Sluiting.
  De regiovoorzitter sluit de vergadering om 17:09 uur en dankt iedereen hartelijk voor zijn komst op deze dag en een ieders inzet in 2011 en inbreng in de vergadering, waarna het eten van oliebollen wordt voortgezet. Ja vergaderen, hoe kort ook, maakt hongerig en dorstig ;-)
  Aldus genotuleerd door Charles Deckers, plv. afgevaardigde regio Oost (3, 5, 11 en 15).

  Rooster van aftreden; regio bestuur Big Ben Club regio Oost (3, 5, 11 en 15)
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
  Voorzitter: Coert Smit X X X
  Penningmeester: Dick Tanis X X X
  Secretaris: Henri Derksen X X X
  Afgevaardigde: Johan Kruize X X X X
  Bestuursleden om de 3 jaar, afgevaardigden om de 2 jaar, conform statuten. De in 2006 nieuw gekozen bestuursleden treden aan in 2006 en daarna pas weer af conform het bekende (doorgetrokken) rooster van aftreden in de jaren na 2006. Zie statuten artikel 25 lid 2: Tussentijds gekozenen treden af op het tijdstip waarop hun voorganger had moeten aftreden. Met andere woorden; conform het rooster van aftreden (een andere rva ;-).


Off the record: De oliebollen smaakten weer prima bij de koffie ;-).

Met een vriendelijke groet van Henri Derksen,
secretaris Big Ben Club regio Oost (3, 5, 11 en 15).