DEFINITIEF VERSLAG

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2 februari 2012.

1. Opening en vaststelling agenda.
Aanwezig: 14 leden uit de regio, 2 leden uit een andere regio en 1 lid afgemeld uit de regio.
Voorzitter opent om 20.30 uur de vergadering.
De agenda wordt aangehouden en goedgekeurd.

2. Mededelingen van het bestuur.
De voorzitter heet een ieder welkom op de Algemene Ledenvergadering.

3. Ingekomen stukken.
Afmeldingen: Jos Ulijn heeft zich via de e-mail afgemeld.

4. Beknopt verslag van de Algemene ledenvergadering van 3 februari 2011.
Het wordt binnen 2 weken na de Algemene Ledenvergadering in concept per e-mail verstuurd naar de leden van de Regio Rijswijk (Z-H). Deze krijgen dan Ī2 weken de tijd om te reageren op het verslag, daarna wordt het zo nodig aangepast en weer verzonden voor een reactie. Bij geen wijzigingen wordt het verslag definitief vastgesteld en per e-mail verzonden.

5. Jaarverslag 2011 van de secretaris.
Het jaarverslag is na enkele wijzigingen (Arjan Bokx geen lezing gegeven) in de tekst in orde bevonden.

6. Toelichting financiŽn Regio Rijswijk (Z-H).
Voor het jaar 2012 is de begroting aangepast voor het gebruik van een internetverbinding, de kosten worden rechtstreeks bij de algemene penningmeester afgehandeld.
De begroting voor 2012 wordt behandeld en goedgekeurd.
De geldafhandeling zijn de werkelijke bedragen die in dat jaar zijn uitgegeven.
De begroting is voor het hele kalenderjaar, terwijl de geldafhandeling de bedragen zijn die werkelijk dit jaar zijn afgedragen aan de landelijke penningmeester. Afwijkingen zijn mogelijk omdat deze te maken hebben met kalenderjaar en schooljaar bij het opstellen aan het eind van het finaciŽle kalenderjaar.
De voorzitter stelt voor, de aankoop van een flatscreen met DVI-D voor BeagleBoard en andere toekomstige apparatuur. Prijs ca. tussen 50.00 en 75.00 Euro.
Aankoop van een antenne voor een beter internet ontvangst, ca. 20.00 Euro. Mogelijk heeft Gerard van Katwijk er een die hij niet nodig heeft en ons ter beschikking stelt.

7. Bestuursverkiezing.
Het regiobestuur bestaande uit: Voorzitter Kees Grinwis, Secretaris en Penningmeester Piet Zuiderwijk worden bij acclamatie herkozen.
Arjan Bokx, wordt herkozen als vertegenwoordiger in de RvA.
De bestuursfunctie wordt voor 3 jaar gekozen, maar ieder jaar is er een vaststelling op de Algemene Ledenvergadering.

8. Activiteiten / Werkgroepen / Infoavonden.
Werkgroep Genealogie: Er zullen weer net als anders diverse thema avonden en workshops gehouden worden over genealogie, maar nu met de mogelijkheid door middel van internet de diverse sites te bezoeken.
Werkgroep Hardware: Andere mensen zijn geholpen met het inrichten, het oplossen van problemen of een uitbreiding in hun RiscPC.
Infoavonden: Diverse informatie avonden met een thema werden er gehouden.

9. Rapportage uit de afgelopen RvA's.
Zie de verslagen in de digitale Asterisk 2011 jaargang 29 nr. 5 en nr. 10. Arjan Bokx gaf een korte toelichting van de laatste RvA.
Op zaterdag 24 maart 2012 van 10.00 tot 13.00 uur is de volgende vergadering RvA's te Rijswijk (Z-H) (Regio thuisbasis). Na afloop van de vergadering is er een algemene regiobijeenkomst van 13.00 tot 17.00 uur.
Een 3e bestuursfunctie is vacant op landelijk niveau, men kan zich aanmelden bij het bestuur.

10. Deelname RISC OS eXperience 2012.
Het voorbereiden van de RISC OS eXperience voor de Regio Rijswijk (Z-H) wordt op 29 maart 2012 gehouden. Wat doet de Regio Rijswijk (Z-H), een idee voor een presentatie van een onderwerp is welkom.
De werkgroep Genealogie geeft daar een presentatie over dat onderwerp.
De RISC OS eXperience 2012 wordt gehouden op zaterdag 12 mei 2012 in Koog aan de Zaan.

11. Rondvraag.
Henri Derksen: Inventaris van de regio Rijswijk (Z-H).
Ben v/d Aardweg: Het aanpassen op de website naar de verwijzing van het lokaal.

12. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde en niemand meer het woord verlangende sluit Kees Grinwis om 21.15 uur de vergadering.

Den Haag, februari 2012,

Piet Zuiderwijk,
Secretaris regio Rijswijk (Z-H).

N.B. De pdf-versie is te downloaden : DefALV_2012.pdf