Notulen Raad van Afgevaardigden van de Big Ben Club

gehouden te Rijswijk op 24 maart 2012

Aanwezig: Frank de Bruijn, Ben vd Aardweg, Gerard Battes, Arjan Bokx, Johan Kruize, Wim Hendriks, Albert Meijer, Leo Smiers, Paul Porcelijn, Eugène Dahmen, Frank Vandekerkhove, Steve Royd Marker, Roel Boesenkool, Henri Derksen, Pieter Drost, Simon Voortman, Charles Deckers, Gerhard Tap, Kees Grinwis, Piet Zuiderwijk.
Afwezig: vertegenwoordiging van Drachten en Almelo.

1. Opening en vaststellen van de agenda.

- Voorzitter Leo Smiers opent de vergadering punctueel om 11.00 uur en dankt de regio voor het beschikbaar stellen van de vergaderruimte.

- De agenda wordt vastgesteld met twee aanvullingen:
    een punt 5b: Verkiezing nieuw hoofdbestuur en
    een punt 5c: Opheffing regio Amersfoort
    De vergadering stemt in.

2. Verslag van de vergadering RvA op 12 november in Heemskerk.

- Ten aanzien van het genoteerde over de club Pc's komen we tot de volgende verdeling:
  Iyonix inclusief scherm naar regio Rijswijk
  RISC PC naar Frank Vandekerkhove
  Scherm van de Omega naar regio Oost
  Omega staat bij de secretaris.

- Met deze opmerking geplaatst bij het verslag worden notulen van 12 november vastgesteld. Dank aan de notulist.

3. Mededelingen en ingekomen stukken.

- Er is een ingekomen bericht van deelname abusievelijk voor een bericht van afwezigheid aangezien en de schrijver dezes bevindt zich tot grote hilariteit onder de aanwezigen. Als het gelach tot bedaren is gekomen stelt de voorzitter vast dat dit niet hoeft te worden genotuleerd.

- De kasstukken van regio Amsterdam zijn laat binnengekomen, de -zijdelings- betrokken voorzitter wast zijn handen in onschuld.

4. Financieel Verslag van de penningmeester over 2011.

Het landelijke ledental per 1 maart is teruggelopen van 162 (in 2011) naar 153 (in 2012), dit is min of meer naar verwachting.
Er is ook meer uitgegeven dan binnengekomen, dit is ook begroot.
De penningmeester vraagt nogmaals om op te geven wat er nog aan bruikbare spullen bij de regio's aanwezig is. Het bestuur heeft dan weer overzicht.

5. Verslag kascommissie.

Henri, Arjan en Gerard -allen aanwezig- hebben de stukken uitgebreid doorgenomen en in orde bevonden. De vergadering reageert verheugd en het voorstel tot decharge van de penningmeester wordt van harte aangenomen.

Er is zoals gebruikelijk weer nieuw bloed nodig voor de kascommissie en na enig bescheiden geschuifel en gefluister wordt de eer toebedeeld aan Eugène Dahmen die lid wordt, Pieter Drost wordt reserve en Arjan Bokx blijft in de commissie.

5b. Bestuurswijziging.

Het is een verkiezingsjaar voor de secretaris der BBC, deze positie was niet ingevuld en wordt nog waargenomen door Paul Porcelijn. Het wordt zeer op prijs gesteld als zich hiervoor iemand meldt. Het is niet vreselijk veel werk maar het bestuur wil graag echt uit drie personen bestaan.
Bij het uitblijven van een aanmelding blijft Paul nog waarnemen. Paul blijft tevens penningmeester.
Leo geeft aan dat hij bij de volgende wisseldatum het voorzitterschap opgeeft. Hij heeft het een aantal termijnen gedaan -straks 9 jaar- en het is tijd om het stokje door te geven. De vergadering vindt het jammer om hem te zien vertrekken, is weliswaar heel blij met zijn bijdrage over de laatste jaren maar zijn beslissing wordt gerespecteerd.

We hebben nog een half jaar om een vervanger te vinden.

5c. De regio Amersfoort
is zonder bestuur geraakt. Men kan niet anders dan vaststellen dat de regio wordt opgedoekt. We checken nog eens welke leden er last van hebben dat er geen bijeenkomsten meer zijn. Weinig waarschijnlijk want ze vormen geen nieuw kader meer. Degenen die het aangaat krijgen een berichtje met indeling in nieuwe regio's waarbij ze de mogelijkheid krijgen om elders te worden ingedeeld. Daar moeten ze dan om vragen.

Er zijn nog steeds activiteiten in regio's Almelo en Drachten.

6. De eXperience 2012.

We houden weer een eXperience in Koog aan de Zaan -let op de plaatsnaamspelling- en wel op zaterdag 12 mei 2012. Het bestuur checkt de afspraken rondom zaal en huur.
Jammer: nog weinig reactie van Engelse dealers of anderszins deelnemers. Dat is niet ongebruikelijk maar we vinden het wel erg leuk als we weten wie er komen.
RISC OS Belgie heeft zich gemeld maar Martin Würtner nog niet. Het idee was dat er in 2011 een goede omzet gedraaid was door de dealers, het is echter duidelijk dat de interesse voor RiscOS terugloopt.
De nostalgische activiteiten rondom de 8-bitters blijven doorgaan, het is wat tijdrovende bezigheid.
Wim Hendriks vraagt op tijd kopij voor de papieren Asterisk aan te leveren, die wordt vroeg gedrukt en verstuurd voor de eXperience.

7. Wat verder ter tafel kwam, Rondvraag.

Leuk: De regio Antwerpen groeit nog, men heeft een website in de lucht en zal op de beurs -eXperience- aanwezig zijn.
De RISC OS Belgie werkt ook wel samen met de MAC vereniging, het Beagle board trekt ook nog liefhebbers (Frank) men kan er al wat meer mee dan alleen de testversie programma's.

8. Najaarsvergadering.

Er wordt voorgesteld op 24 november in Amsterdam ZO te vergaderen, als we de ruimte niet kunnen krijgen wordt dat vroeg gemeld en wijken we uit naar 10 november in het Bastion Heemskerk. Aanvang waarschijnlijk weer om 11 uur.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 1 minuut over 12, hierbij nog eens dankzeggend aan Charles Deckers, de regio Rijswijk voor de koffie en versnaperingen.

Notulen: Roel Boesenkool