ALV Regio Oost – 4 september 2021

Agenda Algemene Leden Vergadering Big Ben Club regio Oost te Elst, 1e zaterdagmiddag 4 september 2021.

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen post ten behoeve van deze vergadering en mededelingen.
4. Goedkeuren Notulen ALV 4 januari 2020, zie *Asterisk 38.02 feb. 2020.
decharge secretaris.
5. Naar aanleiding van de notulen, d.w.z. afhandeling van oude en nieuwe zaken.
6. Financien; budgetcontrole, decharge penningmeester 2020, begroting 2021.
7. Regiobestuursmutaties; verkiezingen regio bestuur en/of afgevaardigde, zie rooster.
Johan Kruize stelt zich herkiesbaar.
Henri Derksen stelt zich niet meer herkiesbaar.
Kandidaten kunnen zich aanmelden bij het regio bestuur.
8. Evaluatie digitale RISC OS eXperience. Daar is ook een video van.
9. Verslag digitale video RvA vergadering 16-05-2020, zie *Asterisk 38.04 juni 2020 en
Verslag digitale video RvA vergadering 10-10-2020, zie *Asterisk 38.08 november 2020,
Verslag digitale video RvA vergadering 17-04-2021, zie *Asterisk 39.04 mei 2021.
De video’s van deze vergaderingen zijn opvraagbaar bij Albert Meijer.
Decharge (plaatsvervangend) Afgevaardigde.
10. Voorbespreken agendapunten RvA vergadering 25-09-2021, zie bijlage.
11. Voorstel Zomerbijeenkomsten Regio Oost door Gerard van Katwijk, zie bijlage.
12. Activiteitenplanning najaar 2020.
13. Wat verder te tafel komt (kan over gestemd worden).
14. Rondvraag (kan niet over gestemd worden).
15. Sluiting.
Iedereen een vruchtbare vergadering toegewenst en weer een goed clubjaar.
Namens Big Ben Club Regio Oost,
Met een vriendelijke groet van Henri Derksen, secretaris Big Ben Club regio Oost (3).

Ten behoeve van agendapunt 6, financiën:
voorlopige begroting 2021.
Zaalhuur 200 Euro
Secretariaat 10 Euro
Lezingen 10 Euro
Onvoorzien 30 Euro
—- +
Totaal 250 Euro
===

Bij agendapunt 7, Regiobestuursmutaties; verkiezingen regio bestuur en afgevaardigde.

Rooster van aftreden; regio bestuur Big Ben Club regio Oost (3, 5, 11 en 15)
               2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Voorzitter: Coert Smit       X       X       X  
Penningmeester: Coert Smit   X       X       X     
Secretaris: Vacature           X       X       X
Afgevaardigde: Johan Kruize  X     X     X    X     X