Statuten en reglement

Algemeen Leden Regiobestuur Regioindeling Afgevaardigden
Verkiezing Besluitvorming Werkgroepen Hoofdbestuur Dagelijks bestuur
Geldmiddelen Kascommissie Schorsing Beroepscollege Slotbepalingen

 

Statuten 1991

Reglement 1999

Gedeponeerd bij KvK West Brabant Laatst gewijzigd 24 maart 2001
ALGEMENE BEPALINGEN
1 Artikel 1. NAAM EN ZETEL.
1.1 1. De vereniging draagt de naam “Vereniging van gebruikers van Acorn Computers – Big Ben Club”.
1.2 2. Zij is gevestigd te Roosendaal, gemeente Roosendaal en Nispen.
1.3 3. Zij is ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder nummer V 282400
2 Artikel 2. OPRICHTING EN DUUR.
2.1 1. De vereniging is opgericht op vijftien april negentienhonderd drieentachtig.
2.2 2. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
2.3 3. De vereniging wordt ontbonden:
2.3. a a. door een daartoe strekkend besluit van de Raad van Afgevaardigden genomen in overeenstemming met deze statuten,
2.3. b b. door haar insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard, of door de opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel,
2.3. c c. door de rechter, in gevallen in de wet bepaald, of
2.3. d d. door het geheel ontbreken van leden.
3 Artikel 3. ORGANISATIE.
3.1 De vereniging bestaat uit over Nederland verspreide Regio’s.
3.2 Het hoogste besluitvormingsorgaan is de Raad van Afgevaardigden.
3.3 Voorts kent de vereniging een Hoofdbestuur dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken.
4 Artikel 4. DOEL EN MIDDELEN.
4.1 1. De vereniging stelt zich ten doel de bevordering en de ontwikkeling van de kennis en kunde van de leden
van computers, programmatuur, rand- en andere apparatuur in de meest ruime zin.
4.2 2. Zij tracht het in punt 1 omschreven doel te bereiken langs wettelijke weg en wel door het houden van
bijeenkomsten, lezingen, cursussen, excursies e.d., het uitgeven van publicaties en voorts door het
aanwenden van andere wettige middelen, die voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn,
een en ander met eerbiediging van de levensovertuiging harer leden.
DE LEDEN
5 Artikel 5. SOORTEN LIDMAATSCHAP.
5.1 1. De vereniging kent:
5.1. a a. gewone leden,
5.1. b b. adspirant leden,
5.1. c c. ereleden,
5.1. d d. leden van verdienste,
5.1. e e. huisleden,
hierna verder te noemen leden.
6 Artikel 6. GEWONE LEDEN.
6.1 Gewone leden kunnen zijn:
6.1. a a. natuurlijke personen die de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt,
6.1. b b. eventuele andere personen, die in zeer bijzondere omstandigheden door het hoofdbestuur, na goedkeuring
door de Raad van Afgevaardigden, tot de vereniging worden toegelaten, zulks in het belang van de vereniging.
7 Artikel 7. ADSPIRANT LEDEN.
7.1 Adspirant leden kunnen zijn natuurlijke personen die aan de aktiviteiten van de vereniging deelnemen, doch nog niet de zestienjarige leeftijd hebben bereikt.
7.2 Adspirant leden verwerven het gewoon lidmaatschap met ingang van één januari van het jaar volgend op het jaar waarin zij de zestienjarige leeftijd hebben bereikt.
8 Artikel 8. ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE.
8.1. a 1. Ereleden zijn zij, die zich – anders dan als lid van de vereniging – in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging
8.1. b of wier lidmaatschap om bijzondere redenen op prijs wordt gesteld.
8.1. c Zij worden door de Raad van Afgevaardigden als zodanig benoemd op voordracht van het Hoofdbestuur of van een Regiobestuur.
8.2. a 2. Leden van verdienste zijn zij, die zich als lid van de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.
8.2. b Zij worden door de Raad van Afgevaardigden als zodanig benoemd op voordracht van het Hoofdbestuur,
van een Regiobestuur of van een tiende gedeelte van de leden.
8.3. a 3. Ereleden en leden van verdienste hebben rechten van gewone leden,
8.3. b en zijn vrijgesteld van materiële en financiële verplichtingen.
9 Artikel 9. HUISLEDEN.
9.1 In een gezin, waarvan een van de leden de verenigingspublicaties ontvangt kan een inwonend gezinslid aan de secretaris schriftelijk verzoeken deze publicaties niet te ontvangen.
9.2 Dit huislid ontvangt dan een reductie op de contributie.
9.3 De grootte van deze reductie wordt door het hoofdbestuur vastgesteld.
10 Artikel 10. BEGUNSTIGERS.
10.1 Begunstigers zijn zij die als niet-lid van de vereniging deze financieel willen ondersteunen.
10.2 Zij betalen een door de Raad van Afgevaardigden vast te stellen jaarlijkse bijdrage.
11 Artikel 11. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN.
11.1 1. De leden hebben het recht:
11.1. a a. gebruik te maken van alle in artikel 4 omschreven middelen, voor zover deze voortvloeien uit de doelstelling van de vereniging,
11.1. b b. deel te nemen aan door de vereniging georganiseerde evenementen,
11.1. c c. op de regiovergaderingen der vereniging hun stem uit te brengen, 11.1.c Met inachtneming van statuten art 16 heeft een lid alleen stemrecht in de vergaderingen van de regio waarbij hij is ingedeeld volgens de geldende ledenlijst
11.1. d d. op ontvangst van alle van de vereniging uitgaande – aan de leden gerichte – convocaties en mededelingen, 11.1.d Huisleden hebben met inachtneming van statuten art.9 de rechten en plichten van gewone leden.
11.1. e en voorts voor gewone leden en leden van verdienste:
e. van verkiezing tot lid van het hoofdbestuur.
11.2 2. De leden zijn verplicht:
11.2. a a. de contributie bij vooruitbetaling te voldoen,
11.2. b b. de bepalingen van deze statuten en van algemeen reglement, alsmede van andere nader vast te stellen reglementen van de vereniging stipt na te leven.
11.3 3. Begunstigers hebben het recht de door de vereniging georganiseerde aktiviteiten bij te wonen.
12 Artikel 12. AANVANG VAN HET LIDMAATSCHAP. HET LIDMAATSCHAP
12.1. a 1. Voor het verkrijgen van het lidmaatschap als gewoon lid of als adspirant lid dient een schriftelijke 12.1 De aanmelding als lid moet tenminste bevatten: naam en voorletters, straat en huisnummer, postcode en woonplaats.
aanmelding aan de ledenadministratie van de vereniging te worden gezonden waarna het hoofdbestuur beslist over de toelating. 12.2 Een wijziging in bovengenoemde gegevens moet zo spoedig mogelijk aan het secretariaat van de vereniging worden doorgegeven.
12.1. b Bij niet-toelating door het hoofdbestuur kan de Raad van Afgevaardigden alsnog tot toelating besluiten indien daartoe naar haar oordeel redenen aanwezig zijn. 12.3 Aan elk nieuw lid wordt een exemplaar van de statuten en het algemeen reglement verstrekt.
12.2 2. Het lidmaatschap voor het nieuwe lid vangt aan op de eerste dag van de maand volgend op die, waarin de
beslissing door het hoofdbestuur of de Raad van Afgevaardigden over de toelating werd genomen.
13 Artikel 13. EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.
13.1 Het lidmaatschap eindigt:
13.1. a a. door schriftelijke opzegging door het lid aan het secretariaat van de vereniging, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden,
per één januari van het jaar volgend op de dag waarop de schriftelijke
opzegging bij het secretariaat is ontvangen,
13.1. b b. bij royement door het hoofdbestuur, al dan niet op voordracht van het bestuur van een regio, 13.1.1 Het lidmaatschap duurt, na opzegging door het lid, voort zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen jegens de vereniging,
met de mogelijkheid van schriftelijk beroep bij de Raad van Afgevaardigden binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving: 13.1.2 of zolang enige andere verenigingsaangelegenheid waarbij hij is betrokken, niet is afgewikkeld,
13.1. b. 1 1. indien redelijkerwijze van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
13.1. b. 2 2. indien het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt; of 13.1.3 Gedurende die periode kan de betrokkene geen rechten uitoefenen.
13.1. b. 3 3. indien het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt,
13.1. c c. door de dood van het lid,
13.1. d d. door ontbinding van de vereniging.
14 Artikel 14. SCHORSING EN ROYERING. SCHORSING
14.1. a Een lid kan worden geschorst of geroyeerd indien hij handelt in strijd met de statuten, de reglementen of de statuten van de vereniging 14.1.1 Het hoofdbestuur kan een lid voor ten hoogste drie maanden schorsen.
14.1. b dan wel de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 14.1.2 Een schorsing wordt van kracht zodra het lid door het hoofdbestuur schriftelijk in kennis is gesteld.
14.1.3 In het schorsingsbesluit wordt vermeld:
14.1.3.a wat ten laste wordt gelegd,
14.1.3.b hoe lang de schorsing duurt,
14.1.3.c wat de beroepsprocedure is.
14.2. a Een geschorst lid kan de rechten verbonden aan het lidmaatschap niet uitoefenen, 14.2.1 De geschorste kan binnen een maand na dagtekening van het besluit in beroep gaan.
14.2. b maar blijft wel onderworpen aan de voor de leden geldende verplichtingen, 14.2.2 Indien geen beroep is ingesteld vervalt de schorsing na het verstrijken van de gestelde periode.
14.2. c voor zover die verplichtingen niet in strijd zijn met de aard van de maatregel van schorsing. 14.2.3 Het hoofdbestuur zendt een afschrift van het genomen besluit aan de regiobesturen en de afgevaardigden.
14.3. a Het algemeen reglement regelt de gevallen waarin schorsing of royering van een lid mogelijk is ROYEMENT
14.3. b en de wijze waarop de schorsing of het royement dient te geschieden. 14.3.1 Alleen de Raad van Afgevaardigden kan een lid royeren (als lid schrappen).
14.3.2 Het hoofdbestuur stelt het lid schriftelijk in kennis van het besluit tot royement.
14.3.3 In het besluit wordt vermeld:
14.3.3.a wat ten laste wordt gelegd,
14.3.3.b wanneer het royement ingaat
14.3.3.c wat de beroepsprocedure is.
14.3.4 Het lid kan binnen een maand na dagtekening van het besluit in beroep gaan.
14.3.5 Gedurende de beroepsprocedure is het lid geschorst.
14.3.6 Indien geen beroep is ingesteld wordt het royement onherroepelijk.
14.3.7 Alle leden ontvangen een afschrift van de genomen besluiten.
DE RAAD VAN AFGEVAARDIGDEN
15 Artikel 15. SAMENSTELLING.
15.1 1. De Raad van Afgevaardigden wordt gevormd door afgevaardigden van elke Regio.
15.2. a 2. Als stemgerechtigd afgevaardigde van een regio treedt op hij of zij die als zodanig door de leden, behorend tot die regio, is gekozen
15.2. b volgens de in artikel 16 aangegeven procedure.
15.3. a 3. Indien een als zodanig benoemde afgevaardigde verhinderd is de vergadering van de Raad van
Afgevaardigden bij te wonen of zijn stem uit te brengen kan hij zich laten vervangen door een – door het regiobestuur gekozen – plaatsvervangend afgevaardigde.
15.3. b Deze moet voor aanvang van de vergadering aan de secretaris van het Hoofdbestuur een door de gekozen
afgevaardigde en een lid van het regiobestuur ondertekende volmacht overleggen waaruit zijn benoeming blijkt.
15.4 4. Leden van het Hoofdbestuur kunnen niet als stemgerechtigd afgevaardigde worden gekozen.
16 Artikel 16. VERKIEZING AFGEVAARDIGDEN. VERKIEZING AFGEVAARDIGDE
16.1 1. De leden, wonende op het grondgebied van een regio, kiezen – uit de uit hun midden te stellen kandidaten – een lid voor de Raad van Afgevaardigden. 16.1 In een regio zonder regiobestuur kan geen afgevaardigde worden gekozen.
16.2. a 2. het Regiobestuur bepaalt de plaats en de tijd van de verkiezing en maakt deze tenminste vier weken voor de verkiezing aan de tot haar regio behorende leden bekend, 16.2 Zonodig wordt voorafgaand aan de verkiezing van een afgevaardigde een regiobestuur gekozen.
16.2. b tegelijk met de namen van de door het regiobestuur gestelde kandidaten.
16.2. c Hierbij wordt gewezen op het recht van de leden om kandidaten te stellen.
16.2. d Bekendmaking van de namen van zodanige kandidaten geschiedt voor de verkiezing.
16.3 3. De bekendmakingen geschieden op door het regiobestuur te bepalen wijze.
16.4 4. De verkiezing geschiedt met stembiljetten, die de namen der kandidaten vermelden.
16.5. a 5. Een lid brengt zijn stem uit op een kandidaat.
16.5. b Wordt op een stembiljet op meer kandidaten gestemd, dan is dat biljet ongeldig.
16.5. c Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.
16.6. a 6. Gekozen is die kandidaat, die de meeste geldige stemmen uit de regio verwerft. 16.4 Het regiobestuur doet aan het hoofdbestuur verslag van de wijze waarop de kandidaatstelling en de verkiezing van een afgevaardigde hebben plaatsgevonden.
16.6. b Zo nodig beslist het lot
16.7. a 7. De benoeming geschiedt voor een periode van twee jaar.
16.7. b Aftreden{d}en zijn terstond herkiesbaar.
16.8 8. Het regiobestuur dient de secretaris van het Hoofdbestuur zo spoedig mogelijk van de benoeming van een afgevaardigde in kennis te stellen.
DE VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN AFGEVAARDIGDEN
17 Artikel 17. BEVOEGDHEID.
Aan de Raad van Afgevaardigden komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of deze statuten aan anderen zijn opgedragen.
18 Artikel 18. JAARVERGADERING.
18.1 1. Tussen één januari en éénendertig mei wordt een door het hoofdbestuur uit te schrijven jaarvergadering gehouden waarin:
18.1. a a. het hoofdbestuur, aan de hand van het in artikel 29 bedoelde jaarverslag en van de in artikel 35 lid 3 bedoelde
jaarrekening, aan de Raad van Afgevaardigden verantwoording aflegt van zijn in dat jaar gevoerde beleid,
18.1. b b. de onderwerpen aan de orde worden gesteld waarvan deze statuten of het algemeen reglement
de behandeling in de vergadering van de Raad van Afgevaardigden voorschrijft.
KASCOMMISSIE DE KASCOMMISSIE
18.2. a 2. a. De Raad van Afgevaardigden benoemt uit de leden van de vereniging een kascommissie van 18.2.1 De leden van de kascommissie worden telkens voor een jaar benoemd.
18.2. a. 1 tenminste twee vaste leden en een plaatsvervangend lid – die geen van allen deel mogen uitmaken van het hoofdbestuur – om de jaarrekening te onderzoeken, 18.2.2 Een lid van de kascommissie is na twee maal benoemd te zijn niet terstond herkiesbaar.
18.2. a. 2 waarbij ook de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de uitgaven worden beoordeeld en om tegelijk met de overlegging daarvan verslag van haar bevindingen uit te brengen. 18.2.3 Het staat de kascommissie vrij naar eigen inzicht en op elk moment controles uit te voeren, zo nodig meerdere malen per jaar.
18.2. b b. Vereist het onderzoek van de jaarrekening bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de 18.2.4 De controle ten dienste van de jaarvergadering dient minstens een maand voor die jaarvergadering plaats te vinden, doch uiterlijk op één mei.
kascommissie zich door een deskundige laten bijstaan. 18.2.5 Bij tussentijds aftreden van de penningmeester moet de controle over het verstreken boekjaar binnen 14 dagen na diens aftreden plaatsvinden.
18.2. c c. Het hoofdbestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, 18.2.6 Bij akkoordbevinding wordt de jaarrekening mede ondertekend door de leden van de kascommissie.
haar desgevraagd de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en de bescheiden van de vereniging te geven.
18.2. d d. De verdere werkwijze van de kascommissie worden in het algemeen reglement geregeld.
18.2. e e. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de Raad van Afgevaardigden worden herroepen,
doch slechts door benoeming van een andere commissie.
18.2. f f. De Raad van Afgevaardigden kan ook besluiten dat de controle op de kasstukken wordt opgedragen aan een extern (accountants) controle-bureau.
GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING
18.3 3. Goedkeuring of vaststelling van de jaarrekening door de Raad van Afgevaardigden houdt in dat het
hoofdbestuur te haren genoege rekening en verantwoording van zijn beheer heeft afgelegd en verleent het
bestuur decharge, een en ander voor zover de handelingen van het bestuur uit de stukken blijkt en voor zover geen voorbehoud is gemaakt.
WEIGERING VAN DE GOEDKEURING
18.4. a 4. Wordt de goedkeuring of vaststelling van de jaarrekening door de Raad van Afgevaardigden geweigerd, dan benoemt
de Raad van Afgevaardigden tevens een andere kascommissie.
18.4. b Binnen een maand na haar benoeming brengt de nieuwe commissie aan de Raad van Afgevaardigden haar verslag uit.
18.4. c Wordt ook dan de goedkeuring of vaststelling geweigerd, dan neemt de Raad van Afgevaardigden al die
maatregelen welke zij in het belang van de vereniging nodig oordeelt.
19 Artikel 19. BUITENGEWONE VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN AFGEVAARDIGDEN.
19.1 1. Naast de in artikel 18 genoemde jaarvergadering wordt door het hoofdbestuur jaarlijks nog tenminste één vergadering van de Raad van Afgevaardigden uitgeschreven en voorts zo vaak:
19.1. a a. zulks bij of krachtens deze statuten wordt gevorderd,
19.1. b b. het hoofdbestuur dat nodig oordeelt bijvoorbeeld ter goedkeuring van een door haar genomen besluit, of
19.1. c c. tenminste twee stemgerechtigde afgevaardigden hun verlangen daartoe bij aangetekende brief, onder
opgave van de te behandelen onderwerpen, aan het hoofdbestuur te kennen geven.
19.2. a 2. Indien het hoofdbestuur niet binnen zes weken voldoet aan een overeenkomstig het in lid 1 aanhef en c
bepaalde gedane verzoek tot bijeenroeping van de vergadering van de Raad van Afgevaardigden, zijn de
aanvragers gerechtigd zelf een vergadering uit te schrijven.
19.2. b Een aldus bijeengeroepen vergadering wijst – zo nodig – zelf een eigen voorzitter aan.
20 Artikel 20. WERKWIJZE VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN AFGEVAARDIGDEN. DE RAAD VAN AFGEVAARDIGDEN
BIJEENROEPING EN AGENDA
20.1 1. Tenminste vier weken voordat een vergadering van de Raad van Afgevaardigden wordt gehouden wordt 20.1 Bij iedere vergadering van de Raad van Afgevaardigden dienen alle aanwezigen de presentielijst te tekenen.
de – zo nodig van een toelichting voorziene – agenda voor deze vergadering aan de afgevaardigden van de regio’s per brief bekendgemaakt. 20.2.1 Het hoofdbestuur is verplicht alle schriftelijke voorstellen op een aanvullende agenda te plaatsen,
20.2. a 2. Op de agenda worden alle onderwerpen geplaatst die ingevolge de statuten behandeld moeten worden 20.2.2 mits die voorstellen zijn gedaan door afgevaardigden of zijn ondertekend door tenminste tien leden.
20.2. b of die het hoofdbestuur of een der aanwezige of gemachtigde afgevaardigden behandeld wensen te zien. 20.2.3 Deze voorstellen dienen tenminste twintig dagen voor de te houden vergadering bij het secretariaat van de vereniging te zijn ingekomen.
TOEGANG EN STEMRECHT
20.3. a 3. Toegang tot de vergadering van de Raad van Afgevaardigden hebben alle leden van deze Raad, de als
zodanig door de regiobesturen gemachtigden en alle bestuursleden.
20.3. b Geen toegang hebben geschorste afgevaardigden en geschorste bestuursleden.
20.4 4. Zowel het bestuur als de Raad van Afgevaardigden kan bepalen dat anderen dan de in lid 3 bedoelde personen worden toegelaten.
20.5. a 5. Tijdens de vergadering van de Raad van Afgevaardigden wordt door de regio-afgevaardigden op zodanige wijze gestemd, dat voor de regio’s met:
0 – 20 leden 1 stem
21 – 50 leden 2 stemmen
51 – 100 leden 3 stemmen
101 – 200 leden 4 stemmen
> 200 leden 5 stemmen
wordt, casu quo worden uitgebracht.
20.5. b Peildatum voor het bepalen van het ledental is één maart van het geldende kalenderjaar.
20.5. c. 1 Slechts een der afgevaardigden van iedere ter vergadering aanwezige regio is stemgerechtigd.
20.5. c. 2 Hij dient voor de stemming aan de secretaris van het Hoofdbestuur een door de voorzitter en secretaris
van de betreffende regio getekende volmacht te overleggen, waaruit blijkt, dat hij of zij gerechtigd is namens die regio het stemrecht uit te oefenen.
20.5. c. 3 Deze volmacht is niet nodig wanneer de afgevaardigde als zodanig door het regiobestuur is aangemeld bij het
hoofdbestuur en voorkomt op de aktuele kaderlijst.
20.6 6. Een tot stemmen bevoegde afgevaardigde kan tevens voor ten hoogste nog drie andere regio’s het
stemrecht uitoefenen, onder overlegging van een hierboven in punt 5 bedoelde machtiging van die regio’s.
20.7 7. Onder stemmen wordt in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat voor de berekening
van het stemmental niet meetellen ongeldige of blanco stemmen.
VOORZITTERSCHAP – NOTULEN
20.8. a 8. De vergaderingen van de Raad van Afgevaardigden worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.
20.8. b Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere – door het bestuur aan te wijzen – bestuursleden als voorzitter op.
20.8. c Wordt op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien dan voorziet de Raad van Afgevaardigden daarin zelve.
20.9. a 9. Van het besprokene in de Raad van Afgevaardigden wordt door de secretaris van de vereniging of
door een ander door de voorzitter aangewezen persoon verslag opgemaakt alsmede een lijst van besluitpunten.
20.9. b Beide documenten worden binnen een maand na afloop van de vergadering aan de regio-afgevaardigden toegezonden.
20.9. c Het verslag wordt – na goedkeuring – in een volgende vergadering door de voorzitter en de notulist vastgesteld en ondertekend.
BESLUITVORMING
20.10. a 10. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de Raad van Afgevaardigden een besluit is genomen, is beslissend.
20.10. b Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover
gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
20.11. a 11. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorig lid bedoelde oordeel de juistheid
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, 20.11 De uitslag van een mondelinge stemming wordt door de secretaris opgenomen.
indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. 20.12 Een schriftelijke stemming wordt opgenomen door een tenminste twee leden tellend stembureau, door de voorzitter aan te wijzen.
20.11. b Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 20.13 Bij schriftelijke stemming moet de invulling van de stembriefjes voldoen aan vóór de stemming vast te stellen voorwaarden.
20.12 12. Voorzover deze statuten en de wet niet anders bepalen geschieden benoemingen en worden besluiten van 20.14 Als een gekozene voor een benoeming bedankt, heeft voor die functie een nieuwe vrije stemming plaats.
de Raad van Afgevaardigden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. 20.15 Worden op een voorstel amendementen ingediend, dan komen deze in stemming vóór het voorstel, en wel in volgorde van indiening,
20.13. a 13. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de meerderheid van de vergadering een schriftelijke stemming wenst. 20.16 tenzij een later ingediend voorstel naar het oordeel van de voorzitter verder strekt dan één der vorige.
20.13. b Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
20.13. c Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
20.14. a 14. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats.
20.14. b Ingeval van een bindende voordracht heeft een tweede stemming plaats tussen de voorgedragen kandidaten.
20.14. c Heeft dan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen dan vindt herstemming plaats, totdat hetzij
een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
20.14. d Bij gemelde herstemming (waaronder niet is begrepen de tweede
stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd,
evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
20.14. e Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt
door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
20.15 15. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
20.16 16. Zolang in een vergadering van de Raad van Afgevaardigden alle regio’s – hetzij door directe
vertegenwoordiging, hetzij door machtiging – vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden
genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen ook al heeft
geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander
voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
21 Artikel 21. BUITEN VERGADERING GENOMEN BESLUITEN.
21.1 Een buiten vergadering tot stand gekomen eenstemmig besluit van alle afgevaardigden heeft, mits het met
voorkennis van het Hoofdbestuur is genomen, dezelfde kracht als een besluit van de vergadering van de Raad van Afgevaardigden.
22 Artikel 22. UITVOERING VAN BESLUITEN VAN DE RAAD VAN AFGEVAARDIGDEN.
22.1 De besluiten van de Raad van Afgevaardigden worden uitgevoerd door het Hoofdbestuur, zulks voor zover in een besluit de uitvoering niet aan anderen is opgedragen.
23 Artikel 23. BESLUITEN OVER STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING ETC.
23.1 1. In afwijking in zoverre van het in artikel 24 tot en met 27 bepaalde, kunnen besluiten:
23.1. a a. tot schorsing of ontslag van een lid van het Hoofdbestuur,
23.1. b b. tot het aanvaarden van schenkingen of makingen onder last of voorwaarde, of wanneer de geschonken of vermaakte goederen met hypotheek of pand of anderszins bezwaard zijn,
23.1. c c. tot statutenwijziging, of
23.1. d d. tot ontbinding van de vereniging,
alleen worden genomen in een buitengewone vergadering van de Raad van Afgevaardigden waarin
tenminste de helft van het aantal regio’s aanwezig of vertegen- woo{r}digd is en behoeft om geldig te
zijn een meerderheid van tenminste tweederde deel van de ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen.
23.2 2. Is een onderwerp een voorstel tot wijziging van de statuten of een voorstel tot ontbinding van de vereniging dan moet bovendien
23.2. a een afschrift van dat voorstel, waarin de beoogde wijziging woordelijk
is opgenomen, bij de oproeping worden meegezonden en moeten zij die het voorstel hebben gedaan
23.2. b tenminste vijf dagen voor de vergadering zodanig afschrift op het secretariaat der vereniging ter
inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
23.3 3. Het in het eerste en tweede lid bepaalde is niet van toepassing indien het betreft een wijziging van
de statuten en het besluit tot wijziging is genomen met algemene stemmen in een vergadering van de
Raad van Afgevaardigden waarin alle regio’s aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
23.4 4. Onverminderd het in lid 3 bepaalde kan, indien de helft van het aantal regio’s der vereniging niet ter
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, in een volgende vergadering,
23.4. a te houden op een termijn van niet langer dan een maand, een besluit over het voorstel worden genomen,
23.4. b ongeacht het ter vergadering aanwezige aantal afgevaardigden,
23.4. c mits met een meerderheid van tenminste tweederde der uitgebrachte geldige stemmen.
HET HOOFDBESTUUR HET HOOFDBESTUUR
24 Artikel 24. SAMENSTELLING.
24.1 1. De Raad van Afgevaardigden stelt het aantal bestuursleden vast, met een minimum van drie.
24.2. a 2. Er zijn in ieder geval een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
24.2. b Naast deze functies kunnen nog andere bestuursfuncties in het leven worden geroepen.
24.3. a 3. Het bestuur wijst een zijner leden als vice-voorzitter aan om de voorzitter te vervangen als deze ontbreekt of verhinderd is.
24.3. b Indien de vice-voorzitter, de secretaris, de penningmeester of enig ander met een functie belast bestuurslid 24.1 Een bestuursverkiezing vindt plaats nadat het zittende bestuur verantwoording over het beleid heeft afgelegd.
ontbreekt of verhinderd is wijst het Hoofdbestuur zonodig een zijner andere leden als plaatsvervanger aan. 24.2 Hoofdbestuursleden treden direct na hun verkiezing in functie.
24.3. c Secretaris en penningmeester nemen niet voor elkaar waar. Voor het overige kunnen bestuursleden meerdere functies vervullen.
24.4 4. In vacatures wordt zonodig voor de jaarvergadering voorzien. 24.3 Bij een tussentijdse vacature kan het hoofdbestuur een tijdelijk bestuurslid benoemen.
24.5. a 5. Het lidmaatschap van het hoofdbestuur is onverenigbaar met een functie in een regio- of werkgroepbestuur.
24.5. b Van deze bepaling kan de Raad van Afgevaardigden ontheffing verlenen. 24.4 Een tijdelijk bestuurslid blijft in functie tot de volgende vergadering van de Raad van Afgevaardigden.
24.6. a 6. De vervulling van een functie in een onderneming waarin handel wordt gedreven in (Acorn)computers en 24.5 Tijdens deze vergadering wordt op de voorgeschreven wijze in de oorspronkelijke vacature voorzien.
bijbehorende apparatuur, onderdelen en gebruiksartikelen, hetzij als zelfstandige ondernemer, hetzij in
loondienst werkzaam is onverenigbaar met een (bestuurs)functie in de vereniging.
24.6. b De Raad van Afgevaardigden kan van deze bepaling ontheffing verlenen.
25 Artikel 25. VERKIEZING.
25.1. a 1. De bestuursleden worden door de Raad van Afgevaardigden gekozen uit gewone leden en leden van verdienste. 25.1 Aftredende bestuursleden handelen uitsluitend de lopende zaken af en dragen binnen een maand hun zaken en bescheiden ordentelijk over.
25.1. b De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige functies verdeelt het bestuur onderling.
25.2. a 2. Om de drie jaren treedt een gedeelte van de bestuursleden op de jaarvergadering af volgens een in het algemeen reglement vast te stellen rooster. 25.2 In aansluiting op artikel 25 lid 2 van de statuten wordt hier bepaald, dat na 1999 de hoofdbestuursleden op de jaarvergadering als volgt aftreden:
25.2. b De afgetredenen zijn terstond herkiesbaar. 25.2.a in 2000: secretaris, 6e lid,
25.2. c Tussentijds gekozenen treden af op het tijdstip waarop hun voorganger had moeten aftreden. 25.2.b in 2001: voorzitter, 5e lid,
25.3. a 3. De bestuursleden, ook al zijn zij niet aan de beurt van aftreden, kunnen te allen tijde door de Raad 25.2.c in 2002: penningmeester, 4e lid
van Afgevaardigden als bestuurslid worden geschorst of ontslagen. 25.2.d in volgende jaren: volgens herhaald patroon.
25.3. b Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door ontslag vervalt door het verloop van die termijn. 25.3 Kandidaten kunnen behalve door afgevaardigden ook worden voorgedragen door leden.
25.4. a 4. Voor iedere vacature maakt het Hoofdbestuur een voordracht welke in de oproepingsbrief voor de 25.4 In dat geval moet de voordracht vergezeld gaan van een door de kandidaat ondertekende bereidverklaring.
vergadering ter kennis van de afgevaardigden wordt gebracht.
25.4. b Afgevaardigden hebben het recht voor iedere vacature in het Hoofdbestuur een kandidaat te stellen.
25.4. c Deze kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden uiterlijk twee dagen voor de vergadering waarop de verkiezing zal plaats hebben en dient
vergezeld te gaan van een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat.
25.5 5. Men houdt op lid van het Hoofdbestuur te zijn:
25.5. a a. door bedanken,
25.5. b b. door niet herkozen te worden na een periodieke aftreding,
25.5. c c. door ontslag door de Raad van Afgevaardigden,
25.5. d d. door verlies van het lidmaatschap van de vereniging, of
e. door de dood.
26 Artikel 26. BEVOEGDHEID.
26.1 1. Het Hoofdbestuur is – onder inachtneming van de in de statuten gestelde beperkingen – belast met: 26.1 DE VOORZITTER
26.1. a a. het bestuur van de zaken der vereniging, 26.1.1 De voorzitter heeft de algemene leiding van de vereniging.
26.1. b b. het beheer over haar vermogen en, 26.1.2 Hij is bij elke officiële gelegenheid de representant en de woordvoerder van de vereniging.
26.1. c c. haar vertegenwoordigingen in en buiten rechte[n], 26.1.3 Hij leidt de vergaderingen van het hoofdbestuur en van de Algemene Ledenvergadering.
26.1. d een en ander onverminderd de taken die bij deze statuten of een reglement der vereniging verder aan het Hoofdbestuur zijn opgedragen. 26.1.4 Hij heeft het recht de beraadslagingen te sluiten, indien hij meent dat de vergadering voldoende is geïnformeerd.
26.2 2. Het Hoofdbestuur heeft de goedkeuring van de Raad van Afgevaardigden nodig voor besluiten tot: 26.1.5 Hij is echter verplicht de beraadslagingen te heropenen, indien tenminste één derde van de stemgerechtigde aanwezigen dat verlangt.
26.2. a a. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen die een bedrag of waarde van duizend gulden (f. 1000,-) te boven gaan, 26.1.6 Hij heeft het recht alle verenigingsvergaderingen en -bijeenkomsten bij te wonen en kan daarin van advies dienen.
26.2. b b. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen, 26.1.7 Hij houdt contact met en ondersteunt de besturen van regio’s en werkgroepen, en stimuleert de onderlinge samenwerking.
26.2. c c. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging een bankcrediet wordt verleend,
26.2. d d. het ter leen geven of ter leen opnemen van gelden – daaronder begrepen het sluiten van 26.2 DE SECRETARIS
kr[i]edietovereenkomsten en het uitgeven van obligaties – met uitzondering van het normale 26.2.1 De secretaris voert de algemene correspondentie van het hoofdbestuur.
rekening-courantverkeer met de bankiers der vereniging en het geven of ontvangen van het normale handelscrediet. 26.2.2 Hij houdt archief van alle inkomende en uitgaande stukken.
26.2. e e. het doen uitvoeren van werken, tenzij het werken van dagelijkse aard betreft, 26.2.3 Hij verzorgt de convocaties voor de vergaderingen van het hoofdbestuur en die van de Raad van Afgevaardigden.
26.2. f f. het verkrijgen of vervreemden alsmede bouwen, verbouwen of amoveren van registergoederen, 26.2.4 Hij stelt van deze vergaderingen notulen en een besluitenlijst op,
26.2. g g. het aanvaarden van schenkingen of makingen onder last of voorwaarde of wanneer de geschonken of 26.2.5 en bergt deze na goedkeuring samen met de presentielijst in het archief.
vermaakte goederen met hypotheek of pand of anderszins bezwaard zijn, 26.2.6 Door of namens hem wordt een ledenadministratie bijgehouden.
26.2. h h. het verhypothekeren of verpanden van, danwel het anderszins verlenen van rechten aan derden op de
goederen der vereniging, behalve het verhuren of in bruikleengeven daarvan, 26.3 DE PENNINGMEESTER
26.2. i i. het tot zekerheid in eigendom overdragen van goederen der vereniging, 26.3.1 De penningmeester beheert de hem toevertrouwde verenigingsgelden en is hiervoor aansprakelijk.
26.2. j j. het aanvaarden van borgtochten en het tekenen voor aval, het zich sterkmaken voor een derde, het zich 26.3.2 Hij draagt zorg voor een nauwkeurige boekhouding en financiële administratie, en voert de daarmee verband houdende correspondentie.
verbinden tot zekerheids-stelling voor een schuld van een derde en – in het algemeen – het aangaan van garantie-overeenkomsten, 26.3.3 Hij zorgt ervoor dat elke uitgave wordt gedekt door een deugdelijk betalingsbewijs.
26.2. k k. het sluiten van dadingen, tenzij ter beëindiging van een gerechtelijke procedure, na ingewonnen advies van de raadsman der vereniging, en 26.3.4 Indien het bedrag in de kas hoger is dan hetgeen nodig is voor dagelijks kasbeheer, belegt hij het meerdere in overleg met de andere hoofdbestuursleden.
26.2. l l. het aanvragen van het faillissement der vereniging. 26.3.5 Hij draagt zorg voor het tijdig innen van de contributie.
26.3. a 3. De voorzitter en de secretaris – onderscheidenlijk hun plaatsvervangers – gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen; 26.3.6 Op verzoek toont hij aan leden van het hoofdbestuur en de kascommissie het kasgeld en alle boeken en bescheiden.
26.3. b zij kunnen zich op hun beurt laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. 26.3.7 In de Raad van Afgevaardigden presenteert hij namens het hoofdbestuur het financieel verslag over het afgelopen jaar
26.4 4. De Raad van Afgevaardigden kan de dagelijkse gang van zaken opdragen aan een dagelijks bestuur, en de begroting voor het komende jaar.
dat in ieder geval moet bestaan uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
27 Artikel 27. BESTUURSVERGADERINGEN.
27.1 1. De voorzitter roept een vergadering bijeen zo vaak hij dat nodig acht en steeds indien tenminste twee bestuursleden daarom verzoeken.
27.2 2. Indien naar het oordeel van de voorzitter een aangelegenheid zo spoedeisend is dat het bijeenroepen
van de vergadering niet kan worden afgewacht, kan schriftelijk, telefonisch of met gebruikmaking van welk
communicatiemiddel ook worden beraadslaagd en beslist.
27.3. a 3. Van het besprokene wordt door de secretaris verslag opgemaakt,
27.3. b hetwelk na ondertekening door de voorzitter van die vergadering wordt vastgesteld.
28 Artikel 28. BESLUITVORMING.
28.1. a Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden;
28.1. b bij staken van de stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
29 Artikel 29. JAARVERSLAG.
29.1 Door de zorg van het Hoofdbestuur en in het bijzonder van de secretaris wordt binnen twee maanden na
afloop van het verenigingsjaar een jaarverslag over de algemene gang van zaken in de vereniging gedurende dat jaar samengesteld.
30 Artikel 30. INRICHTING EN WERKWIJZE.
30.1 Al hetgeen verder de inrichting en werkwijze van het bestuur aangaat wordt geregeld in het algemeen reglement.
31 Artikel 31. BEROEP TEGEN BESLISSINGEN VAN HET BESTUUR. HET COLLEGE VAN BEROEP
31.1 Het beroep dat ingevolge deze statuten of een reglement der vereniging kan worden ingesteld tegen beslissingen 31.1.1 Indien een lid tegen een besluit beroep instelt wordt een College van Beroep gevormd.
van het Hoofdbestuur, wordt nader geregeld in het algemeen reglement. 31.1.2 Twee leden van het College van Beroep worden aangezocht door het lid en twee andere door het hoofdbestuur.
31.1.3 De vier leden van het College kiezen samen een vijfde lid als voorzitter.
31.1.4 Geen van de leden van het College van Beroep mag
31.1.4.a een bestuursfunctie binnen de vereniging bekleden, of
31.1.4.b direct bij het conflict betrokken zijn.
31.2.1 Het beroep wordt ingesteld door bij het hoofdbestuur indienen van een beroepschrift,
31.2.2.a vergezeld van afschriften van alle op de kwestie betrekking hebbende stukken, en
31.2.2.b een opgave van de door het lid aangezochte twee leden voor het College van Beroep.
31.2.3 De ontvangstdatum op het verenigingssecretariaat geldt als datum van indiening van het beroep.
31.2.4 De indiener ontvangt binnen drie weken bericht welke Collegeleden door het hoofdbestuur zijn aangezocht.
31.3. Het College is gerechtigd ieder op te roepen, die het College in het belang van het onderzoek nodig acht.
31.4 Het College doet binnen drie maanden nadat het beroep is ingediend een uitspraak, die bindend is voor alle betrokkenen.
31.5 De uitspraak wordt de indiener(s) per aangetekende post toegezonden.
31.6 Alle leden ontvangen een afschrift van de uitspraak.
REGIO’S, WERKGROEPEN, COMMISSIES 31.7 Aan de uitspraak kan geen recht op schadevergoeding worden ontleend.
32 Artikel 32. REGIO’S. DE REGIO’S
32.1. a 1. Het grondgebied dat door de vereniging wordt bestreken is verdeeld in regio’s op basis van (groepen van) postcode’s. 32 Een kaart van Nederland met de geldende indeling in regio’s is bij dit reglement gevoegd.
32.1. b Er kunnen ook buiten Nederland regio’s worden gevormd. 32.1.1 Elk lid heeft het recht om deel te nemen aan alle aktiviteiten van zijn regio.
32.2 2. De Raad van Afgevaardigden kan op voorstel van het Hoofdbestuur goedkeuren dat leden die in een 32.1.2 Bovendien heeft elk lid het recht om, onafhankelijk van zijn regionale indeling, bijeenkomsten van een andere regio te bezoeken.
bepaald deel van het land wonen een regio vormen, zulks in het belang van de vereniging. 32.2 Alle regiowerkzaamheden worden om niet uitgevoerd.
32.3. a 3. Alle leden van de vereniging worden ingedeeld bij een regio op basis van de postcode van zijn/haar woonplaats. 32.3 Het illegaal kopiëren van programmatuur en het verspreiden daarvan is verboden.
32.3. b Woont een lid buiten Nederland dan behoort hij tot de Regio waartoe hij door de secretaris van de vereniging wordt ingedeeld. 32.3.1 Overtreding van dit verbod door leden is reden voor onmiddellijke schorsing.
32.4 4. Het Hoofdbestuur kan een lid op diens schriftelijk verzoek bij een andere regio indelen dan waartoe hij 32.3.2 Overtreding door niet-leden betekent permanente ontzegging van de toegang.
volgens het bepaalde in lid 3 behoort.
HET REGIOBESTUUR
32.5. a 5. De leiding van een regio berust bij haar bestuur, dat tenminste bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 32.4.1 Een regiobestuur bestaat uit tenminste twee personen, die de functies vervullen van voorzitter, secretaris, penningmeester en afgevaardigde,
al of niet in combinatie.
32.5. b Het Regiobestuur is verantwoording verschuldigd aan het Hoofdbestuur van de vereniging. 32.5.1 Het regiobestuur is (alleen) over verenigingszaken verantwoording schuldig aan het hoofdbestuur, met name
– verkiezing regiobestuur
– verkiezing afgevaardigde conform statuten art 16
– beheer financien en bezittingen
32.5.2 De vereniging is niet aansprakelijk voor de daden en activiteiten van een regiobestuur.
32.6.1 Het regiobestuur organiseert bijeenkomsten en andere activiteiten met en voor de regioleden.
32.6.2 Het regiobestuur maakt daartoe een jaarplan.
32.6.3 Het regiobestuur legt over activiteiten en financiën jaarlijks verantwoording af aan de regioleden.
VERKIEZING REGIOBESTUUR
32.7.1 De procedure voor de kandidaatstelling en de stemming voor een regiobestuur wordt door de regioleden zelf samen bepaald.
32.7.2 Het regiobestuur doet aan het hoofdbestuur verslag van de wijze waarop de kandidaatstelling en de verkiezing van het regiobestuur hebben plaatsgevonden.
32.7.3 Het regiobestuur bewaart een kopie van bovengenoemd verslag,
met de presentielijst, de ingeleverde stembriefjes en andere stukken die een correct verloop van de verkiezing aannemelijk maken,
en geeft deze stukken aan regioleden op hun verzoek ter inzage.
DE REGIOFINANCIËN
32.6. a 6. De Regio’s hebben recht op een evenredig deel van de contributie-ontvangst. 32.8.1 De Raad van Afgevaardigden bepaalt jaarlijks op voorstel van de landelijk penningmester bij het vaststellen van de landelijke begroting
32.6. b Dat deel wordt jaarlijks door de Raad van Afgevaardigden vastgesteld. 32.8.1.a welk bedrag zal worden gereserveerd voor de vergoeding van regio-aktiviteiten
32.8.1.b en hoe dit bedrag wordt verdeeld in te vergoeden vaste en variabele kosten.
32.8.2 Voor zover een vergoedingselement is gebaseerd op het ledental, geldt hiervoor als peildatum 1 maart van het lopende verenigingsjaar.
32.7 7. Het is een Regio toegestaan eigen inkomsten te hebben. 32.8.3 Het regiobestuur is aan het hoofdbestuur verantwoording schuldig over de besteding van gelden uit de centrale contributie-inkomsten
en het beheer van daarmee bekostigde goederen.
32.8 8. De taken en werkwijze van een regio zijn verder geregeld in het algemeen reglement. 32.8.4 Alle aan de regio ten dienste staande en ter beschikking gestelde apparatuur, hard- en software is en blijft eigendom van de vereniging
32.8.5 Jaarlijks verstrekt het regiobestuur aan het hoofdbestuur een actuele lijst van de bezittingen.
32.9.1 Het hoofdbestuur vergoedt jaarlijks de kosten van regio-activiteiten,
32.9.1.a op basis van een vooraf door het regiobestuur ingediende begroting,
32.9.1.b voor zover deze begroting door het hoofdbestuur is goedgekeurd.
32.9.2 Alleen de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed,
32.9.2.a tot maximaal het bedrag van de vooraf goedgekeurde begroting,
32.9.2.b nadat het regiobestuur een afrekening heeft ingediend,
32.9.2.c voor zover deze afrekening door het hoofdbestuur is goedgekeurd.
32.9.3 Jaarlijks dient het regiobestuur vóór 1 februari bij het hoofdbestuur een aanvraag in, die bestaat uit:
32.9.3.a een financieel verslag over het afgelopen jaar, en
32.9.3.b een begroting van inkomsten en uitgaven voor het lopende jaar, en
32.9.3.c een verklaring of jaarverslag waaruit blijkt hoe is voldaan aan artikel 32.6 van dit reglement.
32.9.4 Na goedkeuring van de ingediende regiobegroting verstrekt het hoofdbestuur de regio een voorschot voor de geplande uitgaven.
Het regiosaldo van het voorgaande jaar maakt deel uit van dit voorschot.
32.9.5 Een regio kan met gelden die afkomstig zijn uit de landelijke contributie geen reserves opbouwen.
32.9.6 Resteert uit voorgaande jaren een positief saldo, dan maakt dit opnieuw deel uit van de landelijk beheerde middelen.
32.9.7 Het regiobestuur kan hierover slechts na toestemming van het hoofdbestuur beschikken.
32.9.8 Als een regio geen financieel verslag indient, kan het voorschot door het hoofdbestuur worden teruggevorderd.
32.10.1 Op verzoek van een regiobestuur opent het hoofdbestuur een girorekening op naam van de regio
32.10.2 Het hoofdbestuur machtigt de regiopenningmeester als gedelegeerd beheerder van deze rekening.
32.10.3 Deze machtiging wordt ingetrokken als het regiobestuur per 1 maart nog geen financieel verslag over het voorgaande jaar heeft ingediend.
32.11 Bij een meningsverschil tussen regio en hoofdbestuur over de regiovergoeding doet de Raad van Afgevaardigden een bindende uitspraak.
32.9 9. De Raad van Afgevaardigden kan bepalen dat Regio’s worden opgeheven. 32.12.1 De gelden en goederen van een opgeheven regio blijven eigendom van de vereniging.
32.12.2 Het voormalige regiobestuur blijft daarvoor verantwoordelijk
tot de Raad van Afgevaardigden decharge heeft verleend.
33 Artikel 33. WERKGROEPEN. WERKGROEPEN
33.1 1. De Raad van Afgevaardigden kan op voorstel van het Hoofdbestuur goedkeuren dat leden die [in] een 33.1 Een werkgroep bundelt leden van de vereniging, die zich, binnen de doelstelling van de vereniging,
bepaalde interesse hebben binnen het kader van de doelstellingen van de vereniging een werkgroep vormen. toeleggen op één of meer speciale onderwerpen.
33.2. a 2. De leiding van een werkgroep berust bij haar bestuur, dat tenminste bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 33.2 Drie of meer leden kunnen een werkgroep oprichten en deze aanmelden bij het hoofdbestuur
33.2. b Het bestuur van de werkgroep is verantwoording verschuldigd aan het Hoofdbestuur van de vereniging.
33.3 3. De taken en werkwijze van een [regio]{werkgroep} zijn verder geregeld in het algemeen reglement. 33.3 Om voor een financiële vergoeding in aanmerking te komen, dient de voor regio’s geldende procedure op overeenkomstige wijze voor een werkgroep te worden uitgevoerd
33.4 4. De Raad van Afgevaardigden kan bepalen dat werkgroepen worden opgeheven.
33a {Artikel 33a.} COMMISSIES. HET VERENIGINGSBLAD
33a.1 1. Buiten de gevallen waarin deze statuten of een reglement dat vorderen, kunnen zowel de Raad van 33.6 Onder de naam “Asterisk” wordt een verenigingsblad gepubliceerd.
Afgevaardigden als het Hoofdbestuur permanente dan wel tijdelijke (incidentele) commissies instellen of 33.6.1 Het verenigingsblad verschijnt minimaal zes keer per jaar.
één of meer leden der vereniging met een bijzondere taak belasten zo vaak daartoe naar zijn of haar oordeel behoefte bestaat. 33.6.2 Leden en begunstigers ontvangen het verenigingsblad gratis.
33a.2. a 2. De werkwijze en – zonodig – taken van commissies worden geregeld in het algemeen reglement dan wel 33.6.3 Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor de produktie en verzending.
33a.2. b worden deze afzonderlijk en naar behoefte door de Raad van Afgevaardigden of het Hoofdbestuur vastgesteld. 33.6.4 Verantwoordelijk voor de inhoudelijke verzorging van het verenigingsblad is een door de Raad van Afgevaardigden benoemde redacteur.
33a.3 3. Commissies rapporteren aan de instantie die ze heeft ingesteld. Deze kan zich doen bijstaan door één of meer medewerkers.
De redacteur en de medewerkers vormen samen de redactie.
33.6.5 Voor de uitvoering van de redactietaak kan het hoofdbestuur de redactie hulpmiddelen ter beschikking stellen.
33.6.6 Voor de inhoud van het verenigingsblad is de redacteur uitsluitend verantwoording schuldig aan de Raad van Afgevaardigden.
33.6.7 De redactie is verplicht door het hoofdbestuur ter publicatie aangeboden kopij te plaatsen,
mits deze kopij door voorzitter en secretaris onder gezamelijke verantwoordelijkheid wordt aangeboden.
33.6.8 De redactie kan de publicatie van overige artikelen weigeren onder opgave van redenen.
De auteur van het geweigerde artikel kan tegen de weigering binnen één maand in beroep gaan.
33.6.9 Leden kunnen gratis advertenties plaatsen, maar uitsluitend op niet-commerciële basis.
DATABANKEN
33.7 Om de onderlinge communicatie binnen en buiten de vereniging te bevorderen, exploiteert de vereniging een of meer databanken.
33.7.1 Een databank kan zowel een ‘internet site’ zijn als een ‘bulletin board system’ (BBS).
Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van de databanken.
33.7.2 Het hoofdbestuur stelt per databank een beheerder (sysop) aan.
Deze ziet toe op een juist en verantwoord gebruik.
33.7.3 Een verenigingsdatabank is vrij toegankelijk, met uitzondering van voor leden gereserveerde gedeelten.
De sysop controleert dit via een door het hoofdbestuur te verstrekken uittreksel uit de ledenlijst.
33.7.4 In een BBS kunnen leden gratis advertenties plaatsen, maar uitsluitend op niet-commerciële basis.
De sysop heeft de verplichting commerciële advertenties te verwijderen.
33.7.5 Het hoofdbestuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor berichten en bijdragen die niet door of
namens hem in een verenigingsdatabank zijn opgenomen.
33.7.6 Alleen met toestemming van het hoofdbestuur mogen andere dan de verenigingsdatabank(en) de voor leden
bestemde software beschikbaar stellen, mits de toegang voor leden net zo is geregeld als bij databanken die de vereniging zelf exploiteert.
33.7.7 De Raad van Afgevaardigden kan aan de vereniging verwante databanken financiëel ondersteunen.
DE SOFTWARESERVICE
33.8 De vereniging exploiteert ten behoeve van de leden een softwareservice.
33.8.1 Daartoe wijst het hoofdbestuur een softwarecoördinator aan.
Deze kan zich doen bijstaan door één of meer medewerkers.
33.8.2 De softwarecoördinator verzamelt software uit het public domain en software die door leden ter beschikking van de vereniging is gesteld,
en controleert deze op zuiverheid en bruikbaarheid voor de verschillende Acorn computers.
De geselecteerde software wordt ingedeeld en overgebracht op voor de verschillende computers geschikte informatiedragers.
33.8.3 De softwarecoördinator beheert het software-archief en verzorgt de distributie naar de leden.
33.8.4 Hij onderhoudt een lijst van beschikbare software en publiceert regelmatig een opgave van recent materiaal.
HET PROMOTIETEAM
33.9 Het promotieteam bestaat uit leden, die zich beschikbaar hebben gesteld voor regionale en/of landelijke presentaties.
33.9.1 Het team heeft tot taak met apparatuur en software de gebruiksmogelijkheden van Acorn computers te demonstreren,
en daarbij tevens bezoekers te interesseren voor het lidmaatschap van de vereniging.
33.9.2 Het team doet dit door zich te presenteren op daarvoor geëigende gelegenheden, zoals computerbeurzen,
open dagen, markten en verenigingsevenementen.
33.9.3 Desgevraagd adviseert het team bij het organiseren van demonstraties op (regio)bijeenkomsten.
33.9.4 Het team is belast met de organisatie van landelijke evenementen, waarvoor het een draaiboek samenstelt.
33.9.5 Voor presentaties op de evenementen werft het team exposanten, zoals leveranciers, producenten, regio’s en werkgroepen.
33.9.6 Het team is verantwoordelijk voor de onder haar berusting zijnde verenigingsapparatuur.
HET VERMOGEN EN HET BEHEER DAARVAN DOOR HET HOOFDBESTUUR
34 Artikel 34. VERMOGEN.
34.1 1. Het vermogen der vereniging bestaat uit haar huidige bezittingen en al datgene wat zij verwerft.
GELDMIDDELEN
34.2 2. De geldmiddelen der vereniging zijn:
34.2. a a. jaarlijkse bijdragen van de leden (contributie),
34.2. b b. inkomsten uit eigen vermogen,
34.2. c c. subsidies,
34.2. d d. schenkingen,
34.2. e e. makingen, en
34.2. f f. toevallige baten.
VASTSTELLING EN VOLDOENING JAARLIJKSE BIJDRAGE DE CONTRIBUTIE
34.3 3. De in het vorige lid onder a genoemde gelden worden vastgesteld door de Raad van Afgevaardigden. 34 De contributie is verschuldigd vanaf de eerste dag van de maand waarin een lid is geaccepteerd,
34.4 4. Het algemeen reglement kan bepalen dat hoofdelijke omslagen door de Raad van Afgevaardigden aan de leden kunnen worden opgelegd tot en met de laatste dag van het verenigingsjaar waarin het lidmaatschap wordt beëindigd.
voor een bijzonder doel dat niet uit de gewone middelen kan worden gefinancierd. 34.1 Een lid moet de jaarcontributie bij vooruitbetaling voldoen vóór 1 januari.
34.5 5. De wijze van voldoening van de door de leden aan de vereniging verschuldigde gelden wordt in het algemeen reglement geregeld. 34.2 Een lid krijgt uiterlijk 30 november van het hoofdbestuur een schriftelijk verzoek om tijdig de contributie voor het volgende jaar te voldoen.
34.3 Heeft een lid op 1 januari zijn contributie nog niet voldaan, dan wordt het lid daaraan door het hoofdbestuur herinnerd.
34.4.1 Indien een lid op 1 maart nog niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan vervalt automatisch het lidmaatschap,
zonder nadere kennisgeving.
34.4.2 De vordering van de vereniging op het lid wordt hierdoor niet opgeheven.
34.4.3 Het bestuur van de regio waarbij het lid is ingeschreven, wordt hiervan in kennis gesteld.
34.4.4 Eventuele invorderingskosten komen voor rekening van het lid.
35 Artikel 35. BOEKHOUDING.
35.1 1. Het Hoofdbestuur houdt van de vermogenstoestand der vereniging zodanige aantekeningen dat daaruit te
allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
35.2 2. Het boekjaar der vereniging valt samen met het kalenderjaar.
JAARSTUKKEN
35.3 3. Door de zorg van het Hoofdbestuur en in het bijzonder van de penningmeester wordt binnen twee
maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening over dat boekjaar opgemaakt, bestaande uit:
35.3. a a. een balans,
35.3. b b. een staat van baten en lasten,
35.3. c c. een toelichting, die tevens het jaarverslag van de penningmeester bevat.
35.4 4. Het Hoofdbestuur ontwerpt tevens een begroting voor het lopende boekjaar ter vaststelling door de Raad van Afgevaardigden.
35.5 5. Het Hoofdbestuur is verplicht de financiële bescheiden gedurende tien jaren te bewaren.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
36 Artikel 36. INSCHRIJVING IN HET VERENIGINGSREGISTER. 36 GELIJKWAARDIGHEID
36.1 1. Het Hoofdbestuur is verplicht de vereniging te doen inschrijven in het daartoe bestemde openbaar register 36.1 Overal waar in de statuten of dit reglement als persoonsaanduiding het woord ‘hij’ of ‘hem’ staat, kan gelijkwaardig ‘zij’ dan wel ‘haar’ worden gelezen.
gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
36.2 2. Het Hoofdbestuur is verplicht een authentiek afschrift of uittreksel van de notariële acte bevattende de statuten ten kantore van het register te leggen.
37 Artikel 37. BEWARING VAN ARCHIEF EN BOEKHOUDING. 37 AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE
37.1 1. Het Hoofdbestuur is verplicht de belangrijkste archiefstukken, zoals notulen, ledenadministratie en de 37.1 De vereniging noch haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor schade aan eigendommen van leden en niet-leden bij deelname aan regiobijeenkomsten of andere verenigingsactiviteiten.
belangrijkste correspondentie, tenminste dertig en de belangrijkste financiële stukken zoals de boeken, 37.2 Het hoofdbestuur dient een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid af te sluiten.
de jaarrekeningen en de begrotingen tenminste tien jaar lang te bewaren.
37.2 2. Omtrent de bewaring van de boeken en bescheiden der vereniging na haar ontbinding, zomede de inzage
daarvan, geldt het bepaalde in artikel 24 van het Tweede Boek van het Burgerlijk Wetboek, voor zover toepasselijk.
38 Artikel 38. VEREFFENAARS. 38 VERGOEDING VAN KOSTEN
38.1. a 1. Indien de vereniging wordt ontbonden, geschiedt de vereffening door het orgaan dat of de personen die 38.1 Alle verenigingswerkzaamheden worden in principe om niet uitgevoerd.
door de wet of deze statuten met het beheer over het vermogen der vereniging is/zijn belast. 38.2 Uitsluitend aantoonbare onkosten voor werkzaamheden in het kader van verenigingsactiviteiten komen voor vergoeding in aanmerking.
38.1. b Indien de Raad van Afgevaardigden tot ontbinding besluit, kan zij de vereffening ook opdragen aan anderen, wier salaris zij dan tevens regelt.
38.2 2. Door de zorg van de vereffenaars of de vereffenaar wordt de ontbinding ingeschreven in het register als bedoeld in artikel 36.
38.3 3. Indien de vereffening plaatsvindt door het Hoofdbestuur of door vereffenaars, benoemd door de
Raad van Afgevaardigden, leggen vereffenaars na afloop van de vereffening rekening en verantwoording af aan de Raad van Afgevaardigden.
38.4 4. Gedurende de liquidatie blijven de statuten en het algemeen reglement van kracht.
39 Artikel 39. SALDO.
39.1 1. Het eventueel voordelig saldo na vereffening vervalt aan de leden.
39.2 2. Indien de Raad van Afgevaardigden tot ontbinding besluit kan zij ook een andere bestemming aan het voordelig saldo geven.
40 Artikel 40. REGLEMENTEN. 40 IN WERKINGTREDING REGLEMENT
40.1. a 1. De Raad van Afgevaardigden stelt een algemeen reglement vast waarin onder meer zijn opgenomen een regio- en een werkgroepreglement. 40.1 Dit reglement treedt in werking op het tijdstip van aanneming door de Raad van Afgevaardigden.
40.1. b In het algemeen reglement worden onderwerpen geregeld waarvan nadere uitwerking in deze statuten is voorgeschreven of door de Raad van Afgevaardigden gewenst wordt geacht. Laatst vastgesteld in de Raad van Afgevaardigden op 24 maart 2001
40.2 2. De Raad van Afgevaardigden kan eveneens reglementen betreffende bepaalde onderwerpen vaststellen.
40.3 3. De reglementen mogen geen bepalingen bevatten in strijd met de algemene rechtsbeginselen, de wet of van deze statuten.
41 Artikel 41. WIJZIGINGEN.
41.1 1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd door de Raad van Afgevaardigden.
41.2 2. Een bepaling in deze statuten die de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt,
kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.
3. Een wijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan
41.3. a een notariële akte is opgemaakt.
Tot het doen verlijden van de akte zijn de voorzitter en de secretaris
41.3. b der vereniging gezamenlijk bevoegd.
4. Het Hoofdbestuur is verplicht een authentiek afschrift of
41.4 uittreksel van de akte, bevattende de wijziging
en de gewijzigde statuten ten kantore van
het register als bedoeld in artikel 36 te deponeren.
42 Artikel 42. ONVOORZIENE GEVALLEN.
1. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien en ook
42.1 achtereenvolgende de algemene rechtsbeginselen,
de wet en het gewoonterecht zwijgen, beslist het Hoofdbestuur.
2. De beslissing van het Hoofdbestuur moet redelijk zijn
42.2 en mag niet in strijd zijn met algemene rechtsbeginselen,
de wet, deze statuten, het algemeen reglement en andere reglementen van de vereniging die door de Raad van Afgevaardigden zijn vastgesteld.

 


 

regiokaart